info@heuraadvocades.com

Cr. Bruc 7, Ppal 1ª, 08010 Barcelona

Delictes de violència de gènere

Delictes de violència de gènere

La Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la Violència de Gènere regula les mesures, els drets i les tuteles institucional, penal i judicial.

Aquesta Llei té per objecte actuar contra la violència que s’exerceix sobre les dones per part de qui són o hagin estat els seus cònjuges o de qui estan o hagin estat lligats a elles per relacions similars d’afectivitat, fins i tot sense convivència.

El subjecte passiu de la violència de gènere sempre és una dona que té o ha tingut una relació sentimental amb l’agressor.

La Llei comprèn tot acte de violència física i psicològica, incloses les agressions a la llibertat sexual, les amenaces, les coaccions o la privació arbitrària de llibertat.

Els delictes de violència de gènere que contempla aquesta Llei, en matèria de violència contra la dona són:

 1. Delicte de lesions.
 2. Delicte de maltractaments.
 3. Delicte d’amenaces.
 4. Delicte de coaccions.
 5. Delicte de trencament de condemna.

Delicte de lesions.

Què són les lesions?

Segons l’article 147 CP, es produeix quan, per qualsevol mitjà o procediment, una persona causi a una altra una lesió que menyscabi la seva integritat corporal o la seva salut física o mental.

Això sempre que la lesió requereixi objectivament per a la seva cura, a més d’una primera assistència facultativa, tractament mèdic o quirúrgic.

La simple vigilància o seguiment facultatiu del curs de la lesió no es considera tractament mèdic.

Quina és la pena per lesions?

Segons l’article 148 CP, les lesions poden ser castigades amb la pena de presó de 2 a5 anys, atenent a l’resultat causat o risc produït si:

 1. En l’agressió s’han utilitzat armes, instruments, objectes, mitjans, mètodes o formes concretament perilloses per a la vida o salut, física o psíquica, del lesionat.
 2. Hi ha intervingut acarnissament o traïdoria.
 3. La víctima és menor de dotze anys o incapaç.
 4. La víctima és o ha estat esposa, o dona que està o ha estat lligada a l’autor per una relació d’afectivitat anàloga, fins i tot sense convivència (violència de gènere).
 5. La víctima és una persona especialment vulnerable que convisqui amb l’autor.

Delicte de maltractaments.

Què són maltractaments?

Segons l’article 153 CP, es produeix quan per qualsevol mitjà o procediment es causi a una altra persona menyscabament psíquic o una lesió no definits com a delicte en aquest Codi, o copegi o maltracti d’obra a un altre sense causar-li lesió, quan l’ofesa sigui o hagi estat esposa, o dona que estigui o hagi estat lligada a ell per una anàloga relació d’afectivitat fins i tot sense convivència (violència de gènere), o persona especialment vulnerable que convisqui amb l’autor.

Quina és la pena?

L’article 153 CP diu que serà castigat amb la pena de presó de 6 mesos a 1 any o de treballs en beneficis de la comunitat de 31 a 80 dies i, en tot cas, privació del dret a tenir i portar armes d’1 any i 1 dia a 3 anys.

Quan el jutge o el tribunal ho considerin adequat a l’interès del menor o incapaç, serà castigat amb la inhabilitació per a l’exercici de la pàtria potestat, tutela, curatela, guarda o acolliment fins a 5 anys.

S’han d’imposar les penes en la meitat superior quan el delicte es perpetri en presència de menors, o utilitzant armes, o tingui lloc en el domicili comú o al domicili de la víctima, o es realitzi trencant una pena de les que preveu l’article 48 CP o una mesura cautelar o de seguretat de la mateixa naturalesa.

Delicte d’amenaces

Què són les amenaces?

Segons l’article 169 CP, es produeix quan algú amenaci a una altra persona de causar a ella, a la seva família o a altres persones amb les que estigui íntimament vinculada un mal que constitueixi delictes d’homicidi, lesions, avortament, contra la llibertat, tortures i contra la integritat moral, la llibertat sexual, la intimitat, l’honor, el patrimoni i l’ordre socioeconòmic.

Quina és la pena?

Segons l’article 171 CP, el que de manera lleu amenaci qui sigui o hagi estat la seva esposa, o dona que estigui o hagi estat lligada a ell per una anàloga relació d’afectivitat fins i tot sense convivència, ha de ser castigat amb la pena de presó de 6 mesos a 1 any o de treballs en benefici de la comunitat de 31 a 80 dies i, en tot cas, privació de el dret a tenir i portar armes d’1 any i 1 dia a 3 anys.

Quan el jutge o el tribunal ho considerin adequat a l’interès del menor o persona amb discapacitat necessitada d’especial protecció, serà castigat amb la inhabilitació especial per a l’exercici de la pàtria potestat, tutela, curatela, guarda o acolliment fins a 5 anys.

S’han d’imposar les penes en la meitat superior quan el delicte es perpetri en presència de menors, o tingui lloc al domicili comú o al domicili de la víctima, o es realitzi trencant una pena de les que preveu l’article 48 CP o una mesura cautelar o de seguretat de la mateixa naturalesa.

Delicte de coaccions.

Què són les coaccions?

Segons l’article 172 CP, es produeix quan, sense estar legítimament autoritzat, algú impedeixi a una altra persona amb violència fer el que la llei no prohibeix, o el compel·lisca a efectuar el que no vol, sigui just o injust.

Quina és la pena?

L’article 172 CP recull que el que de manera lleu coaccioni qui sigui o hagi estat la seva esposa, o dona que estigui o hagi estat lligada a ell per una anàloga relació d’afectivitat, fins i tot sense convivència, ha de ser castigat amb la pena de presó de 6 mesos a 1 any o de treballs en benefici de la comunitat de 31 a 80 dies i, en tot cas, privació del dret a tenir i portar armes d’1 any i 1 dia a 3 anys.

Quan el jutge o el tribunal ho considerin adequat a l’interès d’el menor o incapaç, serà castigat amb la inhabilitació especial per a l’exercici de la pàtria potestat, tutela, curatela, guarda o acolliment fins a 5 anys.

S’imposarà la pena en la meitat superior quan el delicte es perpetri en presència de menors, o tingui lloc al domicili comú o al domicili de la víctima, o es realitzi trencant una pena de les que preveu l’article 48 CP o una mesura cautelar o de seguretat de la mateixa naturalesa.

Delicte de trencament de condemna

Què és el trencament de condemna?

Segons l’article 468 CP, es produeix quan s’infringeix la condemna, mesura de seguretat, presó, mesura cautelar, conducció o custòdia.

Quina és la pena?

Diu el mateix article 468 CP, que seran castigats amb la pena de presó de 6 mesos a 1 any si estan privats de llibertat, i amb la pena de multa de 12 a 24 mesos en els altres casos.

S’imposarà en tot cas la pena de presó de 6 mesos a 1 any quan es trenquin les penes, que recull l’article 48 CP, i que són les següents:

 1. La privació de el dret a residir en determinats llocs o a anar-hi.
 2. La prohibició d’aproximar-se a la víctima, o a aquells dels seus familiars o altres persones que determini el jutge o tribunal.
 3. La prohibició de comunicar-se amb la víctima, o amb aquells dels seus familiars o altres persones que determini el jutge o tribunal

També quan sigui una mesura cautelar o de seguretat de la mateixa naturalesa imposades.

Contacti amb nosaltres »

Expliqui'ns el seu cas i l'ajudarem:

Últims articles:

Altres articles relacionats: