info@heuraadvocades.com

Cr. Bruc 7, Ppal 1ª, 08010 Barcelona

Advocades de Successions a Barcelona

Advocats Herències Barcelona

Si està buscant advocats herències Barcelona, a Heura Advocades ens encantaria posar els nostres coneixements i experiència a la seva disposició.

Necessita tramitar una herència? Vol reclamar una legítima? ¿No sap si acceptar una herència? Vol desheretar algú en el seu testament? Existeix un conflicte immobiliari sobre la massa hereditària?

Els nostres advocats experts en testaments estaran al seu costat en tots els tràmits i l’assessoraran perquè vostè sàpiga quina és l’opció que més li convé.

Demani la seva cita informativa per telèfon, correu electrònic o mitjançant el formulari de contacte. Estem ubicats al centre de Barcelona.

advocats herències barcelona

Advocats de testaments a Barcelona

abogado testamento barcelona

Un testament pot ser:

1.- Un testament notarial: El testament s’atorga en un sol acte davant de notari hàbil per a actuar al lloc de l’atorgament. Article 421-7 CCCat.

El testament s’ha de redactar en la llengua oficial a Catalunya que esculli l’atorgant.

Pot ser obert, davant de notari, o tancat, en sobre tancat, que es presenta a un notari i que s’obre després de la mort del causant.

2.- Un testament hològraf: S’ha de fer per escrit i ser signat de manera autògrafa pel testador amb la indicació del lloc i la data de l’atorgament. Si conté paraules ratllades, esmenades, afegides o entre línies, l’atorgant les ha de salvar amb la seva signatura.

Ha de presentar-se davant el notari competent perquè aquest asseguri la seva autenticitat. Si no es presenta davant del notari competent en el termini de quatre anys comptats des de la mort de l’testador, aquests testaments caduquen. Article 421-17 CCCat.

Què passa quan no hi ha un testament?

A Catalunya el CCCat. estableix que quan una persona mor sense haver atorgat testament o aquest és declarat nul l’ordre per succeir és el següent:

   Primer: Fills i descendents de grau ulterior.

   Segon: Cònjuge o convivent en parella estable.

   Tercer: Ascendents.

   Quart: Col·laterals (amb preferència de germans i fills de germans).

   Cinquè: Generalitat de Catalunya.

És molt important tenir en compte que quan no hi ha un testament el cònjuge vidu, encara que hi hagi fills o descendents, tindrà dret a l’usdefruit universal de l’herència, lliure de fiança.

Així mateix, la legislació catalana equipara plenament els drets successoris del cònjuge vidu amb els del convivent en parella estable sempre que existís una comunitat de vida afectiva en el moment de la defunció.

El cònjuge vidu o el convivent en parella estable vidu té la facultat d’optar, en el termini d’un any, per commutar aquest usdefruit universal per l’atribució d’una quarta part alíquota de l’herència i l’usdefruit de l’habitatge familiar.

Llegir més… 

abogado herencia barcelona

Advocats de legítima a Barcelona

abogados legítima barcelona

La legítima és la part de l’herència no disponible pel mort que beneficia determinades persones.

Aquestes persones legitimàries són:

1.- Descendents del causant.

2.- Pares del causant (quan el mort no té descendents).

La quantia de la llegítima a Catalunya és un 25% de l’herència.

La legítima es pot reclamar en qualsevol tipus de successió (hagi testament o no).

En el càlcul de la llegítima s’ha de tenir en compte les donacions realitzades en vida del causant durant els deu anys anteriors a la seva mort.

L’acció de reclamació de la llegítima prescriu als deu anys.

Llegir més…

Últimes publicacions d'Advocats Herències Barcelona

Formulari de contacte

Pot fer-nos una primera consulta confidencial per mitjà del següent formulari