info@heuraadvocades.com

Cr. Bruc 7, Ppal 1ª, 08010 Barcelona

Com obtenir la custòdia compartida a Catalunya

La Llei 15/2005, de 8 de juliol, per la qual es modifiquen el Codi Civil i la Llei d’enjudiciament civil en matèria de separació i divorci introdueix la custòdia compartida.

La guarda i custòdia pot ser:

1.- Guarda i custòdia exclusiva: És l’atorgada a el pare o la mare. L’altre progenitor té dret a un règim de visites.

2.- Guarda i custòdia compartida: És quan el repartiment de la custòdia és per a tots dos membres. Permet que els fills convisquin amb els dos progenitors, en períodes alterns de convivència.

La Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon de el Codi Civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família, mostra preferència per la custòdia compartida a Catalunya.

L’article 233-8 CCCat estableix que els progenitors són responsables dels seus fills en forma compartida i que s’ha d’exercir aquesta responsabilitat, en la mesura del possible, conjuntament.

Quan es pot sol·licitar la custòdia compartida a Catalunya?

Es pot sol·licitar en els moments següents:

1.- En la demanda de separació, divorci o nul·litat matrimonial, tant de mutu acord o contenciosa.

2.- En una demanda de modificació de sentència de separació, divorci o nul·litat matrimonial, de mutu acord o contenciosa.

En cas de parelles estables, es pot sol·licitar:

1.- A la demanda de guarda i custòdia, de mutu acord o contenciosa.

2.- En una demanda de modificació de sentència de guarda i custòdia, de mutu acord o contenciosa.

custòdia compartida a Catalunya

On podem establir la custòdia compartida a Catalunya en els procediments de mutu acord?

Les parts, en el marc d’un procediment de mutu acord, han d’establir en el conveni regulador i en el pla de parentalitat el tipus de guarda i custòdia sobre els fills i filles menors.

El conveni regulador ha de contenir:

1.-Un pla de parentalitat, d’acord amb el que estableix l’article 233-9 CCCat.

2.- Els aliments que els han de prestar, tant respecte a les necessitats ordinàries com a les extraordinàries, indicant-ne la periodicitat, modalitat de pagament, criteris d’actualització i, si ho han previst, garanties.

3.- Si escau, el règim de relacions personals amb els avis i els germans que no convisquin en el mateix domicili.

A més el conveni regulador també ha de contenir, si escau:

1.- La prestació compensatòria que s’atribueix a un dels cònjuges, indicant la seva modalitat de pagament i, si escau, la durada, els criteris d’actualització i les garanties.

2.- L’atribució o distribució de l’ús de l’habitatge familiar amb el seu parament.

3.- La compensació econòmica per raó de treball.

4.- La liquidació del règim econòmic matrimonial i la divisió dels béns en comunitat ordinària indivisa.

Què s’ha d’acordar en el pla de parentalitat per obtenir la custòdia compartida a Catalunya?

En el pla de parentalitat dels progenitors han d’acordar els pactes següents:

1.- El lloc o llocs on viuran els fills habitualment. S’hi han d’incloure regles que permetin determinar a quin progenitor correspon la guarda en cada moment.

2.- Les tasques de què s’ha de responsabilitzar cada progenitor amb relació a les activitats quotidianes dels fills.

3.- La forma en què s’han de fer els canvis en la guarda i, si escau, com s’han de repartir els costos que generin.

4.- El règim de relació i comunicació amb els fills durant els períodes en què un progenitor no els tingui amb ell.

5.- El règim d’estades dels fills amb cadascun dels progenitors en períodes de vacances i en dates especialment assenyalades per als fills, per als progenitors o per a la seva família.

6.- El tipus d’educació i les activitats extraescolars, formatives i de temps lliure, si escau.

7.- La forma de complir el deure de compartir tota la informació sobre l’educació, la salut i el benestar dels fills.

8.- La forma de prendre les decisions relatives al canvi de domicili i a altres qüestions rellevants per als fills.

El Ministeri fiscal revisarà el conveni i el pla de parentalitat i l’autoritat judicial ho aprovarà, sempre que s’hagi atès a l’interès general del fill o filla menor.

Què passa en els casos de discrepàncies entre els progenitors sobre la guarda i custòdia?

Quan no hi hagi acord entre els pares, qualsevol dels dos progenitors pot sol·licitar al jutge la custòdia compartida dels fills i filles.

El jutge o jutgessa ha de resoldre, en cas de diferències sobre la guarda i custòdia, en interès de el menor, i pot establir tant la custòdia compartida com l’exclusiva o individual.

Quins seran els criteris de el jutge o jutgessa per resoldre sobre la custòdia compartida a Catalunya?

Segons l’article article 233-11 CCCat els criteris i circumstàncies que l’autoritat judicial ponderarà per resoldre sobre la guarda i custòdia són:

1.- La vinculació afectiva entre els fills i filles i cadascun dels progenitors, així com les relacions amb les altres persones que conviuen en els respectius llars.

2.- L’aptitud dels progenitors per a garantir el benestar dels fills i filles i la possibilitat de procurar-los un entorn adequat, d’acord amb la seva edat.

Es valora la conciliació de la vida personal i laboral, l’horari laboral dels darrers anys, la disponibilitat, les reduccions de jornada, la possibilitat d’optar pel teletreball, els suports familiars, etc.

3.- L’actitud de cadascun dels progenitors per cooperar amb l’altre a fi d’assegurar la màxima estabilitat als fills i filles, especialment per a garantir adequadament les relacions d’aquests amb el pare i la mare.

Es pot sol·licitar la custòdia compartida per un sol progenitor, sent rellevant que no afecti negativament el menor la relació entre els progenitors, com, per exemple, les diferències sobre el tipus d’educació.

4.- El temps que cadascun dels progenitors ha dedicat a l’atenció dels fills i filles abans de la ruptura i les tasques que efectivament exercia per procurar-los el seu benestar.

Es valora la participació dels progenitors en el dia a dia dels menors des del seu naixement, com portar-los i recollir-los de l’escola, acudir a les visites a metge, anar a les entrevistes i reunions amb els professors/es, etc.

5.- L’opinió expressada pels fills i filles. Es tindrà en compte la seva opinió en majors de 12 anys.

6.- Els acords en previsió de la ruptura o adoptats fora de conveni abans d’iniciar-se el procediment.

7.- La situació dels domicilis del pare i la mare, i els horaris i activitats dels fills i filles i dels progenitors.

És important la proximitat geogràfica dels domicilis i l’escola o col·legi i, especialment, que els progenitors resideixin en el mateix municipi.

8.- El resultat de l’informe de l’equip psicosocial dels jutjats.

En l’atribució de la guarda, no es poden separar els germans, llevat que les circumstàncies ho justifiquin.

Què recull el CCCat en matèria de violència de gènere?

L’article 233-11.3 CCCat. indica:

1.- No pot atribuir-se la guarda al progenitor contra el qual s’hagi dictat una sentència ferma per actes de violència familiar o masclista dels quals els fills hagin estat o puguin ser víctimes directes o indirectes.

2.- Tampoc pot atribuir-se al progenitor mentre hi hagi indicis fonamentats que ha comès actes de violència familiar o masclista dels quals els fills hagin estat o puguin ser víctimes directes o indirectes.

Conclusions sobre la custòdia compartida a Catalunya

El Codi Civil de Catalunya prioritza la guarda compartida, per entendre que beneficia els fills i filles. Per obtenir la custòdia compartida a Catalunya sobre els fills i filles menors, les parts, de mutu acord, podran establir-la en el conveni regulador i en el pla de parentalitat.

Si les parts no es posen d’acord sobre la custòdia compartida a Catalunya serà l’autoritat judicial qui ha de decidir sobre la guarda i custòdia.

En qualsevol cas li recomanem que busqui un assessorament jurídic de qualitat que asseguri els seus drets i li pugui orientar amb garanties sobre la decisió més adequada per a vostè i la seva família.

A Heura Advocades som advocats especialistes en dret de família. Ens encantaria posar els nostres coneixements i experiència a la seva disposició.

Contacti amb nosaltres »

Expliqui'ns el seu cas i l'ajudarem:

Últims articles:

Altres articles relacionats: