info@heuraadvocades.com

Cr. Bruc 7, Ppal 1ª, 08010 Barcelona

La baixa mèdica

La baixa mèdica és la decisió mèdica per la qual s’inicia un període d’incapacitat temporal.

La incapacitat temporal (IT), anomenada col·loquialment baixa mèdica, és una situació per la qual el treballador/a no treballa temporalment per malaltia o accident, mentre rep assistència sanitària.

La baixa mèdica

Quines són les causes de la baixa mèdica?

Les causes de la baixa mèdica, segons l’article 169 de la LGSS, són:

 1. Malaltia comuna.
 2. Malaltia professional.
 3. Accident laboral.
 4. Accident no laboral.
 5. Període d’observació de malalties professionals, quan sigui necessària la baixa mèdica.

El treballador/a lliurarà a l’empresa la còpia de l’informe de la baixa mèdica i de confirmació en el termini de 3 dies.

El comunicat mèdic d’alta serà lliurat pel treballador a l’empresa dins de les 24 hores següent.

Quins són els requisits per tenir dret a una prestació econòmica per la baixa mèdica?

Els requisits, segons l’article 172 de la LGSS, per a tots els règims de la Seguretat Social, són:

 1. Per malaltia comuna: El treballador/a ha d’estar en alta o assimilada a l’alta durant 180 dies en els 5 anys immediatament anteriors al fet causant.
 2. Per accident, sigui o no de treball, i malaltia professional: El treballador/a ha d’estar en alta o assimilada a l’alta, i no es requereix període previ de cotització.

Els treballadors afiliats en els règims especials són, generalment, assimilats als del règim general en qüestions d’incapacitat temporal (IT), si bé s’afegeix el requisit d’estar al corrent de pagament de les quotes.

Quina és la quantia de la prestació econòmica per la baixa mèdica?

La prestació econòmica, segons els articles 171 i 173 de la LGSS, consisteix en un subsidi diari calculat en funció de la base reguladora i l’origen de la incapacitat, que pot ser:

 1. Per malaltia comuna o accident no laboral: el 60% de la base reguladora entre el 4t i el 20è dia, i el 75% a partir d’el 21è.
 2. Per malaltia professional i accident de treball: el 75% de la base reguladora des del dia següent a el de la baixa.

Quan el treballador esgoti el període màxim de durada de la incapacitat temporal (IT), i fins al moment de la qualificació de la incapacitat permanent (IP), continuarà percebent l’import de les prestacions en concepte de prolongació d’efectes d’IT.

Pot l’empresa complementar la quantia de la prestació econòmica per la baixa mèdica?

Cal observar el conveni col·lectiu de sector, perquè alguns recullen que l’empresa ha de complementar la prestació econòmica en el percentatge que indiqui el mateix conveni.

Quina és la base reguladora de la prestació econòmica per la baixa mèdica?

La base reguladora és la base per al càlcul de la prestació.

Es calcula, segons la causa de la baixa mèdica, en base a les formules següents:

1.- En cas de malaltia comuna o accident no laboral: és el quocient de dividir la base de cotització per contingències comunes del mes anterior a la data de baixa pel nombre de dies a què correspon la cotització.

2.- En cas d’accident de treball o malaltia professional: és el quocient de dividir la base de cotització per contingències professionals del mes anterior a la data de la baixa, pel nombre de dies a què correspon la cotització.

En el cas d’haver-se realitzat hores extraordinàries es prendrà la mitjana de les cotitzacions efectuades per aquest concepte en els dotze mesos precedents.

3.- En el cas dels treballadors contractats per a la formació i l’aprenentatge, la base reguladora és la base mínima de cotització del règim general.

4.- En el cas dels treballadors contractats a temps parcial, la base reguladora diària serà la que resulti de dividir la suma de les bases de cotització a temps parcial acreditades des de l’última alta laboral, amb un màxim de 3 mesos immediatament anteriors al del fet causant, entre el nombre de dies naturals en aquest període.

La prestació s’abonarà durant tots els dies naturals en què l’interessat es trobi en la situació d’incapacitat temporal (IT).

Qui és l’obligat a el pagament de la prestació econòmica per la baixa mèdica?

En els supòsits de malaltia comuna o d’accident no laboral, l’abonament del subsidi es distribueix:

 1. Entre el dia 4t al 15è de baixa a la feina, ambdós inclosos, l’abonament correspon a l’empresari/a.
 2. A partir del 16è dia de baixa, la responsabilitat de l’abonament incumbeix a l’INSS o a la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, si escau, tot i que la materialitat del pagament es dugui a terme en concepte de pagament delegat per l’empresari.
 3. Quan el treballador/a estigui percebent prestacions per desocupació total i passi a la situació d’incapacitat temporal, el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) abonarà la prestació, per pagament delegat, fins esgotar-se la durada de la prestació per desocupació, a partir d’aquell moment la prestació serà abonada per l’INSS.

En el cas d’accident de treball i malaltia professional, l’abonament correspon a la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, tot i que el pagament es dugui a terme delegadament per l’empresa.

Pel que fa als treballadors/es per compte propi, el pagament el realitza directament l’entitat gestora o la mútua competent.

Quan paga directament la baixa mèdica l’INSS o la mútua?

El pagament directe per l’INSS o la mútua es produeix en els casos següents:

 1. Per incompliment de l’empresari/a del pagament delegat.
 2. Empreses amb menys de 10 treballadors i més de 6 mesos consecutius d’abonament del subsidi, que ho sol·licitin reglamentàriament.
 3. Extinció de la relació laboral estant el treballador/a en situació d’incapacitat temporal (IT).
 4. En els supòsits d’esgotament de la incapacitat temporal (IT) pel transcurs del termini màxim de 365 dies, durant la prolongació de la situació d’incapacitat temporal (de 365 a 545 dies) o durant la pròrroga dels efectes fins a la qualificació d’incapacitat permanent.

Quina és la durada de la prestació econòmica per la baixa mèdica?

Per situacions degudes a malaltia comuna o professional i d’accident, sigui o no de treball, la durada màxima serà de 365 dies, prorrogables en uns altres 180 dies quan es presumeixi que durant aquests el treballador/a pugui ser donat d’alta mèdica per curació.

Quan la situació d’incapacitat temporal s’extingeixi pel transcurs del termini de 545 dies (1 any i mig), s’examinarà necessàriament, en el termini màxim de 3 mesos, l’estat de l’incapacitat a l’efecte de la seva qualificació, en el grau d’incapacitat permanent (IP) que correspongui.

Quines són les causes d’extinció del dret a la prestació econòmica per la baixa mèdica?

Les causes d’extinció, segons l’article 174 de la LGSS, són:

 1. Transcurs del termini màxim de 545 dies naturals des de la baixa mèdica.
 2. Per alta mèdica per curació o millora que permeti al treballador realitzar el seu treball habitual.
 3. Ser donat d’alta el treballador, amb o sense declaració d’incapacitat permanent.
 4. Reconeixement de pensió de jubilació.
 5. Per la incompareixença injustificada a qualsevol de les convocatòries per als exàmens o reconeixements establerts pels metges adscrits a l’INSS o a la Mútua.
 6. Defunció.
 7. Iniciació per l’INSS d’expedient d’incapacitat permanent (IP) a l’esgotament dels 365 dies d’incapacitat temporal (IT) o durant la pròrroga de la situació d’incapacitat temporal (IT).

Quan es produeix la pèrdua o suspensió del dret a la prestació econòmica per la baixa mèdica?

El dret al subsidi per incapacitat temporal (IT) pot ser denegat, anul·lat o suspès, segons l’article 175 de la LGSS, en els casos següents:

 1. Quan el beneficiari hagi actuat fraudulentament per obtenir o conservar aquesta prestació.
 2. Quan el beneficiari treballi per compte propi o aliè.
 3. Quan, sense causa raonable, el beneficiari rebutgi o abandoni el tractament que li hagi estat indicat.

La incompareixença del beneficiari a qualsevol de les convocatòries realitzades pels metges adscrits a l’INSS i a les mútues per a examen i reconeixement mèdic produirà la suspensió cautelar del dret, a l’objecte de comprovar si aquella va ser o no justificada.

Contacti amb nosaltres »

Expliqui'ns el seu cas i l'ajudarem:

Últims articles:

Quan paga el FOGASA

Quan paga el FOGASA?

Perquè el FOGASA pagui cal que s’hagi declarat judicialment la insolvència o el concurs de creditors de l’empresa i que els treballadors/es no aconsegueixin cobrar les quantitats que aquesta els deu per raó del seu treball.

Llegir més >>

Altres articles relacionats:

contracte temporal és indefinit

El meu contracte temporal és indefinit?

Un contracte temporal es considera indefinit quan el treballador realitza tasques pròpies de l’empresa que no són eventuals, quan realitza treballs per als quals no ha estat contractat i quan la causa del contracte ha finalitzat i segueix treballant.

Llegir més >>
Sóc un fals autònom

Sóc un fals autònom?

Un treballador que està exercint el seu treball sota el règim d’autònoms és un fals autònom quan en el seu treball es donen els requisits d’una relació laboral.

Llegir més >>