info@heuraadvocades.com

Cr. Bruc 7, Ppal 1ª, 08010 Barcelona

Relació laboral especial d’artistes

En aquest article tractarem d’explicar la relació laboral especial d’artistes en espectacles públics, excloent els artistes que realitzen una activitat plenament autònoma o empresarial o aquells que actuen en l’àmbit privat en una relació laboral comuna.

relació laboral especial d'artistes

Què és la relació laboral especial d’artistes en espectacles públics?

És la relació laboral establerta entre un organitzador d’espectacles públics o empresari i els que es dediquin voluntàriament a la prestació d’una activitat artística per compte, i dins de l’àmbit d’organització i direcció d’aquells, a canvi d’una retribució.

Els requisits perquè es doni la relació laboral especial d’artistes en espectacles públics són:

 1. L’artista actua en espectacles públics.
 2. L’artista manté una relació amb un organitzador d’espectacles públics o empresari.
 3. L’artista voluntàriament presta una activitat artística per compte i dintre de l’àmbit d’organització i direcció de l’organitzador o empresari.
 4. L’artista rep a canvi una retribució.

Quines activitats inclou?

Inclou totes les relacions establertes per a l’execució d’activitats artístiques, desenvolupades directament davant del públic o destinades a l’enregistrament de qualsevol tipus per a la seva difusió entre el mateix, en mitjans com el teatre, cinema, radiodifusió, televisió, places de toros, instal·lacions esportives , circ, sales de festes, discoteques, i, en general, qualsevol local destinat habitualment o accidentalment a espectacles públics, o a actuacions de tipus artístic o d’exhibició.

Com ha de ser la contractació en la relació laboral especial d’artistes?

El contracte es formalitzarà per escrit i es farà constar com a mínim:

 1. La identificació de les parts.
 2. L’objecte del contracte.
 3. La retribució acordada, amb expressió dels diferents conceptes que integren la mateixa.
 4. La durada del contracte i del període de prova, si s’escau.

Quins tipus de contracte de treball hi ha?

Les principals modalitats contractuals són:

1.- Contracte de durada indefinida.

2.- Contracte de durada determinada: podrà ser per a 1 o diverses actuacions, per un temps cert, per una temporada o pel temps que una obra estigui en cartell.

Es poden acordar pròrrogues successives dels contractes de durada determinada, llevat que es incorregués en frau de llei.

Té període de prova?

Sí, es pot concertar per escrit un període de prova en els contractes de durada superior a 10 dies.

La durada del període de prova és:

Màxim 5 dies en els contractes de durada no superior a dos mesos.
Màxim 10 dies en els de durada no superior a sis mesos.
Màxim 15 dies en els restants.

Quins són els drets laborals dels artistes en la relació laboral especial d’artistes?

Tots els treballadors/es, en l’àmbit laboral, segons l’article 4.2 de l’ET, tenen els drets bàsics següents:

a) A l’ocupació efectiva.

b) A la promoció i formació professional en el treball, inclosa la dirigida a la seva adaptació a les modificacions operades en el lloc de treball, així com a el desenvolupament de plans i accions formatives tendents a afavorir la seva major ocupabilitat.

c) A no ser discriminats directament o indirectament per a l’ocupació, o una vegada ocupats, per raons de sexe, estat civil, edat dins els límits marcats per aquesta Llei, origen racial o ètnic, condició social, religió o conviccions, idees polítiques , orientació sexual, afiliació o no a un sindicat, així com per raó de llengua, dins de l’estat espanyol.

Tampoc podran ser discriminats per raó de discapacitat, sempre que es trobin en condicions d’aptitud per exercir el treball o l’ocupació de què es tracti.

d) A la integritat física i a una adequada política de prevenció de riscos laborals.

e) Al respecte de la seva intimitat i a la consideració deguda a la seva dignitat, compresa la protecció enfront de l’assetjament per raó d’origen racial o ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual, i davant l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe.

f) A la percepció puntual de la remuneració pactada o legalment establerta.

g) A l’exercici individual de les accions derivades del seu contracte de treball.

h) A tot aquells altres que es derivin específicament del contracte de treball.

Quina és la retribució?

La retribució dels artistes en espectacles públics serà, en les modalitats i quantia, la pactada en conveni col·lectiu o contracte individual de treball, d’acord, en tot cas, amb la normativa sobre salaris mínims.

Quina és la jornada dels artistes en la relació laboral especial d’artistes?

La jornada de l’artista comprendrà la prestació efectiva de la seva activitat artística davant del públic i el temps en que està sota les ordres de l’empresa, a l’efecte d’assaig o de gravació d’actuacions.

Els artistes no poden, excepte en cas de sanció, ser exclosos dels assajos ni altres activitats preparatòries per a l’exercici de la seva respectiva activitat artística.

Quedarà exclosa, en tot cas, l’obligatorietat de realització d’assajos gratuïts.

En matèria de durada i distribució de la jornada s’estarà al que es disposi en el conveni col·lectiu o pacte individual, d’acord, en tot cas, amb la normativa del Estatut dels Treballadors pel que fa a la durada màxima de la jornada diària i setmanal.

Quins són els descansos? ¿I les vacances?

Gaudiran d’un descans mínim setmanal de dia i mig, que serà fixat de mutu acord, i que no coincidirà amb els dies en què hagi de realitzar-se davant el públic l’activitat artística de què es tracti.

Si no és possible el gaudi ininterromput del descans setmanal, es pot fraccionar, respectant, en tot cas, un descans mínim ininterromput de 24 hores, llevat que, mitjançant pacte individual o col·lectiu, s’establís l’acumulació per períodes de fins a 4 setmanes del gaudi del descans setmanal.

Quan no puguin gaudir les festes incloses en el calendari laboral per desenvolupar-se en elles l’activitat artística davant del públic, es traslladarà el descans a un altre dia dins de la setmana, o del període més ampli que s’acordi.

Els artistes en espectacles públics tindran dret a unes vacances anuals retribuïdes que hauran de tenir una durada mínima de 30 dies naturals.

Quins són els deures laborals bàsics dels artistes en la relació laboral especial d’artistes?

Tots els treballadors/es, en l’àmbit laboral, segons l’article 5 de l’ET, tenen els deures bàsics següents:

 1. Complir amb les obligacions concretes del seu lloc de treball, de conformitat amb les regles de la bona fe i diligència.
 2. Observar les mesures de prevenció de riscos laborals que s’adoptin.
 3. Complir les ordres i instruccions de l’empresari en l’exercici regular de les seves facultats directives.
 4. No concórrer amb l’activitat de l’empresa, en els termes fixats en aquesta llei.
 5. Contribuir a la millora de la productivitat.
 6. Quants es derivin, si escau, dels respectius contractes de treball.

Quines són les obligacions dels artistes?

L’artista està obligat a realitzar l’activitat artística per a la qual va ser contractat, en les dates assenyalades, aplicant la diligència específica que correspongui a les seves personals aptituds artístiques, i seguint les instruccions de l’empresa en el que afecti a l’organització de l’espectacle.

Què és el pacte de plena dedicació dels artistes en la relació laboral especial d’artistes?

És l’acord pel qual l’artista es dedica en forma exclusiva a un empresari.

Ha de quedar constància expressa en el contracte, no podrà ser rescindit unilateralment per l’artista durant la seva vigència i la compensació econòmica pot ésser expressa o quedar englobada en la retribució a percebre per l’artista.

En els supòsits de ruptura d’aquest pacte per l’artista, l’empresari tindrà dret a una indemnització per danys i perjudicis, la quantia, excepte expressa previsió en el contracte, serà fixada per l’òrgan judicial competent, valorant factors com el temps de durada previst per al pacte, la quantia de la compensació percebuda per l’artista i, en general, la lesió produïda per l’incompliment contractual.

No obstant això, l’òrgan judicial pot moderar la quantia de la indemnització quan es donin les circumstàncies que preveu l’article 1.154 del Codi Civil.

Quan arriba a la seva fi la relació laboral a la relació laboral especial d’artistes?

L’extinció, entre altres causes, pot ser per:

1.- El contracte de durada determinada ha arribat a la seva fi pel total compliment de la mateixa, o per l’expiració del temps convingut, o, si escau, de la pròrroga o pròrrogues acordades.

Quan la durada del contracte, incloses en el seu cas les pròrrogues, sigui superior a un any, l’artista tindrà dret a una indemnització que haurà de fixar-se en conveni col·lectiu o pacte individual.

En absència d’aquest acord la indemnització serà de 7 dies de salari per any de servei, prorratejant per mesos els períodes de temps inferiors.

L’extinció de el contracte haurà de ser preanunciada a l’artista amb 10 dies d’antelació, si la seva durada ha estat superior a 3 mesos; amb 15 dies si ha estat superior a 6 mesos, i amb 1 mes si ha estat superior a 1 any.

La manca de preavís donarà lloc a l’abonament dels salaris corresponents al nombre de dies amb els que hauria d’haver estat preanunciada l’extinció del contracte.

2.- L’incompliment del contracte per l’empresari o per l’artista, que comporti la inexecució total de la prestació artística, es regirà pel que s’estableix al respecte en el Codi Civil.

Per inexecució total s’entenen aquells supòsits en què ni tan sols hagués començat a realitzar-se el treball que constitueix la prestació pactada.

3.- El treballador és acomiadat, i es regeix pel que disposa l’Estatut dels Treballadors, per als tipus d’acomiadament (disciplinari, objectiu i col·lectiu) i la qualificació dels acomiadaments (procedent, improcedent i nul).

4.- En altres causes, es regeix per l’Estatut dels Treballadors.

Contacti amb nosaltres »

Expliqui'ns el seu cas i l'ajudarem:

Últims articles:

Quan paga el FOGASA

Quan paga el FOGASA?

Perquè el FOGASA pagui cal que s’hagi declarat judicialment la insolvència o el concurs de creditors de l’empresa i que els treballadors/es no aconsegueixin cobrar les quantitats que aquesta els deu per raó del seu treball.

Llegir més >>
La baixa mèdica

La baixa mèdica

La baixa mèdica és la decisió mèdica per la qual s’inicia un període d’incapacitat temporal pel qual el treballador/a no treballarà temporalment per malaltia o accident.

Llegir més >>

Altres articles relacionats:

contracte temporal és indefinit

El meu contracte temporal és indefinit?

Un contracte temporal es considera indefinit quan el treballador realitza tasques pròpies de l’empresa que no són eventuals, quan realitza treballs per als quals no ha estat contractat i quan la causa del contracte ha finalitzat i segueix treballant.

Llegir més >>
Sóc un fals autònom

Sóc un fals autònom?

Un treballador que està exercint el seu treball sota el règim d’autònoms és un fals autònom quan en el seu treball es donen els requisits d’una relació laboral.

Llegir més >>