info@heuraadvocades.com

Cr. Bruc 7, Ppal 1ª, 08010 Barcelona

El meu contracte temporal és indefinit?

És molt freqüent que els nostres clients descobreixin en una primera visita al nostre despatx que el seu contracte temporal és indefinit.

Molts/es treballadors/es creuen que pel sol fet que el seu contracte sigui titulat com temporal i aparegui una data de fi de treball implica que el contracte sigui temporal.

Per la nostra experiència podem dir que un nombre important de contractes temporals són legalment contractes indefinits, perquè són contractes fraudulents.

L’article 15.3 de l’Estatut dels treballadors diu que es consideren per temps indefinit els contractes temporals celebrats en frau de llei.

A continuació anem a desglossar una sèrie de conceptes relacionats amb els contractes temporals per a posteriorment passar a analitzar els casos en què un contracte temporal és indefinit.

contracte temporal és indefinit

Què és un contracte laboral temporal?

És aquell contracte que té per objecte l’establiment d’una relació laboral entre empresa i treballador/a per un temps determinat.

Quins drets té un/a treballador/a amb contracte laboral temporal?

Els/les treballadors/es amb contractes temporals i de durada determinada tenen els mateixos drets que els/les treballadors/es amb contractes de durada indefinida.

Pel que fa a la forma, el contracte temporal ha de ser per escrit. Si això no es compleix és un motiu per convertir el contracte temporal en indefinit.

El o la empresari/a ha d’informar els treballadors/es de l’empresa amb contractes de durada determinada o temporals, inclosos els contractes formatius, sobre l’existència de llocs de treball vacants.

Quan arriba a la seva fi el contracte temporal, l’empresa pot comunicar-li que prescindeix dels serveis de l’treballador/a i oferir-li una indemnització de 12 dies per any de servei.

Quins tipus de contractes temporals hi ha?

Existeixen 3 tipus de contractes temporals vàlids:

  1. El contracte eventual per circumstàncies de la producció
  2. El contracte per obra i servei determinat
  3. El contracte de substitució

En quines situacions és legal celebrar un contracte eventual per circumstàncies de la producció?

Aquest contracte està pensat per a una necessitat puntual dins la seva activitat ordinària.

El contracte eventual per circumstàncies de la producció és el que es concerta per atendre exigències circumstancials de mercat.

Aquests contractes eventuals han d’identificar amb precisió i claredat la causa o la circumstància que ho justifiqui.

Aquests contractes només estan justificats per fer front a a un excés de comandes o a una acumulació de tasques que no són normals dins de l’volum habitual de treball de l’empresa.

Per tant, no pot ser una circumstància genèrica de la producció o un treball ordinari de l’empresa ja que això comportaria la conversió del contracte temporal en indefinit.

Els contractes eventuals per circumstàncies de la producció poden tenir una durada màxima de sis mesos, dins d’un període de dotze mesos.

Per conveni col·lectiu d’àmbit sectorial estatal o, si no, per conveni col·lectiu sectorial d’àmbit inferior es pot modificar la durada màxima d’aquests contractes i el període.

En cas que el contracte s’hagués concertat per una durada inferior a la màxima legal o convencionalment establerta, es pot prorrogar mitjançant acord de les parts, per una única vegada, sense que la durada total del contracte pugui excedir la durada màxima.

Si un contracte temporal excedeix a les durades màximes aquí explicades aquest contracte és indefinit.

Pel que fa a la concatenació de contractes temporals, la legislació no permet que un treballador/a estigui contractat amb dos o més contractes temporals durant 24 mesos o més durant un període de 30 mesos.

Si això no es compleix també el contracte temporal és indefinit.

En quines situacions és legal celebrar un contracte per obra i servei determinat?

El contracte per obra i servei determinat és el que es concerta per a la realització d’una obra o servei determinat, ha de tenir autonomia i substantivitat pròpia dins de l’activitat de l’empresa i l’execució, encara que limitada en el temps, és en principi de durada incerta.

Aquest contracte ha d’especificar i identificar suficientment, amb precisió i claredat, l’obra o el servei que constitueixi el seu objecte.

Si no ho especifica o si l’especificació és genèrica i en realitat es tracta d’un treball habitual de l’empresa seria un motiu que convertiria el contracte temporal en indefinit.

Els contractes per obra o servei seran pel temps de l’obra o el servei contractat determinat.

Aquests contractes no podran tenir una durada superior a tres anys ampliable fins a dotze mesos més per conveni col·lectiu.

Si el contracte excedeix de les durades màximes aquí explicades també el contracte temporal és indefinit.

En quines situacions és legal celebrar un contracte de substitució?

El contracte de substitució és el que es concerta per subsistuir treballadors/es amb dret a reserva de lloc de treball, sempre que en el contracte de treball s’especifiqui el nom de l’substituït/a i la causa de substitució.

Si el treball que realitza el nou treballador/a no és el mateix que realitzava el treballador/a a què substitueix això també converteix el contracte temporal en indefinit.

Els contractes de substitució es formalitzaran pel temps de la substitució, és a dir, quan es tracti de substituir treballadors/es amb dret a reserva de lloc de treball.

Si això no es compleix també el contracte temporal és indefinit.

Conclusions

En resum, un contracte temporal es considera indefinit pels motius següents:

1.- Perquè el treballador/a realitza tasques pròpies de l’empresa que no són eventuals.

2- Perquè el treballador/a realitza treballs en l’empresa per les quals no ha estat contractat.

3.- Perquè la causa del contracte ha finalitzat i segueix treballant a l’empresa.

És a dir, un contracte temporal es converteix en un contracte indefinit per l’existència d’irregularitats o frau contractual.

Si la seva empresa li comunica que el seu contracte temporal ha arribat a la seva fi és important que s’assessori ja que podria ser que el seu contracte fos indefinit i que estigui davant d’un acomiadament improcedent o nul.

El/la treballador/a només té 20 dies per acudir als jutjats i tribunals.

A Heura Advocades som advocats especialistes en dret laboral. Ens encantaria posar els nostres coneixements i experiència a la seva disposició.

Contacti amb nosaltres »

Expliqui'ns el seu cas i l'ajudarem:

Últims articles:

Quan paga el FOGASA

Quan paga el FOGASA?

Perquè el FOGASA pagui cal que s’hagi declarat judicialment la insolvència o el concurs de creditors de l’empresa i que els treballadors/es no aconsegueixin cobrar les quantitats que aquesta els deu per raó del seu treball.

Llegir més >>
La baixa mèdica

La baixa mèdica

La baixa mèdica és la decisió mèdica per la qual s’inicia un període d’incapacitat temporal pel qual el treballador/a no treballarà temporalment per malaltia o accident.

Llegir més >>

Altres articles relacionats:

Sóc un fals autònom

Sóc un fals autònom?

Un treballador que està exercint el seu treball sota el règim d’autònoms és un fals autònom quan en el seu treball es donen els requisits d’una relació laboral.

Llegir més >>