info@heuraadvocades.com

Cr. Bruc 7, Ppal 1ª, 08010 Barcelona

Sóc un fals autònom?

Si vostè és un treballador per compte propi (règim d’autònoms) i realitza treballs per a una sola empresa, seguint les directrius concretes que aquesta li marca, és molt possible que vostè sigui un fals autònom.

Si ho fos i l’empresa li ha comunicat que no compta més amb vostè hauria d’assessorar-se ja que li podria correspondre una indemnització per acomiadament improcedent.

Sóc un fals autònom

Quan hi ha una relació laboral i, per tant, el treballador autònom és un fals autònom?

Els requisits de la relació laboral, segons l’article 1 de l’ET, són:

1.- Caràcter personalíssim
2.- Voluntarietat
3.- Retribució
4.- Alienitat
5.- Dependència

Si es donen els requisits d’una relació laboral en un treballador que està exercint el seu treball per compte propi (règim de la seguretat social d’autònoms) aquest treballador és un fals autònom.

Caràcter personalíssim

Es tracta d’una relació entre empresari/a i un treballador/a concret, sense intermediaris.

Voluntarietat

El treballador/a presta els serveis laborals voluntàriament per l’empresa.

Retribució

L’empresa paga als treballador unes quantitats salarials pel seu treball.

Hem de tenir en compte que pot ser una relació laboral (fals autònom) quan es donen alguns dels indicis següents:

 1. Són idèntiques les quantitats que percep en un període de temps per l’empresa.
 2. Sovint es percep la mateixa quantitat mes a mes havent-se reduït el volum de treball o augmentat.
 3. També apareixen quantitats mínimes contemplades tot i canvis productius.
 4. Pot també succeir que l’empresa aplica un percentatge sobre la producció.

Al sector de la construcció, és relació laboral quan el treballador/a rep una retribució per temps realitzat i no a preu fet.

No és relació laboral (no és fals autònom) quan:

 1. Són honoraris per la prestació de servei fixats mitjançant indicacions d’altres.
 2. Les quantitats retributives són pagades directament pel client.

Alienitat

És relació laboral (fals autònom) quan el treballador/a treballa per a un altre, no per si mateix, i els resultats són a favor de l’empresari, qui també assumeix els riscos i costos.

Hem de tenir en compte que pot ser una relació laboral (fals autònom) quan es donen alguns dels indicis següents:

 1. El lliurament o posada a disposició de l’empresari/a dels serveis o productes elaborats.
 2. La alienitat del producte o fruits de la feina, que són propietat de l’empresari/a, encara que en certes ocasions els treballadors/es puguin participar en els beneficis.
 3. La no adopció pel treballador/a de decisions sobre tarifes o preus, clients, etc.

Dependència

És una relació laboral (fals autònom) quan el treballador/a està sota l’organització i direcció d’una empresa, i subjecte a les ordres, les instruccions i la disciplina interna.

Hem de tenir en compte que pot ser una relació laboral (fals autònom) quan es donen alguns dels indicis següents:

 1. El treballador/a està subjecte a les normes disciplinàries de l’empresa.
 2. El treballador/a presta serveis al centre de treball de l’empresa.
 3. El treballador/a està subjecte a una jornada i horari.
 4. Els materials, eines i estris de treball són de l’empresa.
 5. Quan el treballador/a treballa habitual i exclusivament per a una empresa.
 6. Les instruccions que rep el treballador/a provenen de l’empresa.
 7. El treballador/a gaudeix de vacances concedides per l’empresa.

Què passa si el treballador/a està inscrit en el règim d’autònoms de la Seguretat Social i d’alta en una activitat a l’Agència Tributària?

L’alta en l’Agència Tributària com a empresari o professional i la inscripció en el règim d’autònoms a la Tresoreria General de la Seguretat Social no és indicatiu que el treballador sigui autònom, ja que sovint és una exigència o obligació de l’empresa per poder contractar al treballador/a.

Què passa si el treballador / a ha signat un contracte civil o mercantil amb l’empresa?

El simple contracte tampoc no té perquè reflectir la realitat de la relació entre empresa i treballador/a.

Cal atendre a com es desenvolupa i executa el contracte i els actes realitzats, que poden ser molt diferents al contingut del document contractual signat per les parts.

Com reclamar que es reconegui la relació laboral? Què valora el jutge o jutgessa?

El treballador/a pot accionar judicialment mitjançant demanda perquè se li reconegui la relació com laboral.

Els jutges i jutgesses s’han d’atenir, entre altres principis legals, als principis següents:

Principi de laboralitat: es presumeix que és una relació laboral, segons l’article 8.1 de l’Estatut dels Treballadors, quan un treballador/a realitza serveis per compte i dins l’àmbit d’organització i direcció d’una empresa i rep a canvi una retribució.

Principi de primacia de la realitat: es valoraran totes les proves i tots els indicis, siguin documents diversos i testimonis que expliquin la relació de fets entre empresa i treballador. S’atendran als fets que conformen la realitat i no al contingut dels contractes signats.

Què passa si el jutge reconeix que és una relació laboral en un procediment per acomiadament?

La declaració en sentència de la relació entre empresa i treballador/a com a relació laboral, suposa per al treballador/a que a més sigui considerada la finalització de la relació laboral com acomiadament improcedent.

La conseqüència és que l’empresa, segons l’article 56.1 de l’ET, haurà d’optar entre la readmissió del treballador/a i abonar-li els salaris de tramitació meritats o la indemnització per acomiadament improcedent.

La indemnització que correspon per acomiadament improcedent és de 45 dies (fins al 11-02-2012) i 33 dies (des del 12-02-2012) per any treballat.

A més el treballador també podrà reclamar el salari de l’últim any segons el conveni d’aplicació a l’empresa.

Què passa si el jutge no reconeix que és una relació laboral però si un autònom econòmicament dependent?

La normativa aplicable seria la Llei 20/2007, de 11 de juliol, de l’Estatut de l’treball autònom i els articles 11 a 18 per als autònoms econòmicament dependents.

L’article 15.3 de l’LETA, indica que quan la resolució del contracte es produeixi per voluntat de client sense causa justificada, el treballador autònom econòmicament dependent tindrà dret a percebre la indemnització pels danys i perjudicis ocasionats.

Conclusions

Si es donen els requisits d’una relació laboral (caràcter personalíssim, voluntarietat, retribució, alienitat i dependència) en un treballador que està exercint el seu treball per compte propi aquest treballador és un fals autònom.

La declaració en sentència de la relació entre empresa i treballador/a com a relació laboral, suposa per al treballador/a que a més sigui considerada la finalització de la relació laboral com acomiadament improcedent.

Si vostè treballa com a autònom per a una sola empresa i aquesta li ha comunicat que no compta més amb vostè hauria de assessorar-se ja que és molt probable que vostè sigui un fals autònom i li pugui correspondre una indemnització per acomiadament improcedent.

A Heura Advocades trobareu els millors advocats experts en dret laboral. Ens encantaria posar els nostres coneixements i experiència a la seva disposició.

Contacti amb nosaltres »

Expliqui'ns el seu cas i l'ajudarem:

Últims articles:

Quan paga el FOGASA

Quan paga el FOGASA?

Perquè el FOGASA pagui cal que s’hagi declarat judicialment la insolvència o el concurs de creditors de l’empresa i que els treballadors/es no aconsegueixin cobrar les quantitats que aquesta els deu per raó del seu treball.

Llegir més >>
La baixa mèdica

La baixa mèdica

La baixa mèdica és la decisió mèdica per la qual s’inicia un període d’incapacitat temporal pel qual el treballador/a no treballarà temporalment per malaltia o accident.

Llegir més >>

Altres articles relacionats:

contracte temporal és indefinit

El meu contracte temporal és indefinit?

Un contracte temporal es considera indefinit quan el treballador realitza tasques pròpies de l’empresa que no són eventuals, quan realitza treballs per als quals no ha estat contractat i quan la causa del contracte ha finalitzat i segueix treballant.

Llegir més >>