info@heuraadvocades.com

Cr. Bruc 7, Ppal 1ª, 08010 Barcelona

Successió testada a Catalunya

La successió testada a Catalunya es dóna quan la persona ha mort havent formalitzat un testament, establint qui és el seu hereu o hereus.

La successió s’obre en el moment de la mort d’una persona.

L’hereu succeirà al mort en tots els seus drets i obligacions.

És important saber que la successió pot ser:

Successió testada: La persona ha mort havent formalitzat un testament, establint qui és el seu hereus o hereus.

Successió intestada: La persona ha mort sense testament, sense establir els seus hereus, anomenats hereus abintestat.

Successió testada a Catalunya

Com funciona la successió testada?

En la successió testada la persona, anomenada testadora o causant, ordena la seva successió mitjançant la institució d’un o més hereus i pot establir llegats i altres disposicions per a després de la seva mort.

El testament ha de contenir necessàriament qui és l’hereu o hereus (article 423-1 CCCat.).

El causant pot ordenar llegats en testament (article 427-1 CCCat.).

Quins tipus de testament hi ha?

El testament pot ser:

  1. Testament notarial (Article 421-7 CCCat.).
  2. Testament hològraf (Article 421-17 CCCat.).

Testament notarial

És el testament que s’atorga en un sol acte davant de notari hàbil per a actuar al lloc de l’atorgament.

El testament s’ha de redactar en la llengua oficial de Catalunya que esculli l’atorgant.

El testament notarial pot ser:

  1. Obert, davant notari.
  2. Tancat, que ha de presentar-se davant notari en sobre tancat i que s’obrirà després de la defunció.

Testament hològraf

El testament hològraf s’ha de fer per escrit i ha de ser signat de manera autògrafa pel testador amb la indicació del lloc i la data de l’atorgament. Si conté paraules ratllades, esmenades, afegides o entre línies, l’atorgant les ha de salvar amb la seva signatura.

Ha de presentar-se davant el notari competent perquè aquest asseguri la seva autenticitat. Si no es presenta davant del notari competent en el termini de quatre anys comptats des de la mort del testador aquests testaments caduquen.

Quines altres formes testamentàries ha?

El CCCat. inclou les dues formes testamentàries addicionals següents:

  1. El codicil (Article 421-20 CCCat.).
  2. La memòria testamentària (Article 421-21 CCCat.).

El codicil

La persona pot disposar dels béns reservats per via d’heretament, afegir alguna cosa al testament o reformar parcialment el testament. Si no existís testament, pot fer disposicions successòries a càrrec dels seus hereus abintestat.

El causant pot ordenar llegats en el codicil.

També es pot designar i modificar els beneficiaris d’assegurances de vida, plans de pensions i instruments d’estalvi i previsió.

En codicil, no es pot instituir o excloure cap hereu, ni revocar la institució atorgada anteriorment. Tampoc no es pot nomenar marmessor universal, ni ordenar substitucions o condicions, llevat que s’imposin als legataris.

Els codicils s’han d’atorgar amb les mateixes solemnitats externes que els testaments.

La memòria testamentària

Són aquells escrits manuscrits i signats pel testador en tots els fulls, que fan referència a un testament atorgat anteriorment.

El causant pot ordenar llegats en testament, codicil o en memòria testamentària.

Només es poden ordenar disposicions que no excedeixin del 10% del cabal relicte i que es refereixin a diners, objectes personals, joies, roba i parament de casa o a obligacions d’importància moderada a càrrec dels hereus o legataris.

En les memòries testamentàries, es poden adoptar previsions sobre la donació dels propis òrgans o del cos i sobre la incineració o la forma d’enterrament.

Les memòries testamentàries valen com a codicil, sigui quina sigui la seva forma, si es demostra o es reconeix en qualsevol temps llur autenticitat i compleixen, si escau, els requisits formals que el testador exigeix ​​en el seu testament.

Què passa amb les assegurances de vida, plans de pensions, instruments d’estalvi i previsió anàlegs?

L’article 421-23 CCCat. explica que la designació i modificació de beneficiaris d’assegurances de vida, de plans de pensions i d’instruments d’estalvi i previsió anàlegs es poden fer en testament o en codicil, a més de pels mitjans que estableixen el contracte corresponent o la legislació específica.

La designació es pot modificar o revocar amb un altre testament o codicil o per qualsevol altre mitjà admès pel contracte o la llei

Què es recomana als residents estrangers amb algun bé a Catalunya amb testament a l’estranger?

La formalització de dos testaments, un en un país estranger i un altre a Catalunya, encara que possible, no és recomanable per una possible col·lisió de legislacions entre països.

Recomanem realitzar un codicil a Catalunya i disposar el que es cregui oportú en relació als béns que es troben a Catalunya i que es mantingui el testament estranger per als altres béns.

Contacti amb nosaltres »

Expliqui'ns el seu cas i l'ajudarem:

Últims articles:

Altres articles relacionats: