info@heuraadvocades.com

Cr. Bruc 7, Ppal 1ª, 08010 Barcelona

Compravenda d’habitatge

Quan una persona vol dur a terme una compravenda d’habitatge cal que disposi de la informació legal adequada que li estalviï possibles problemes i li permeti aconseguir una completa satisfacció.

Compravenda d'habitatge

Què és una compravenda d’habitatge?

És un contracte pel qual el venedor s’obliga a lliurar un habitatge determinat i el comprador a pagar per ell un preu cert en diners.

Quins tràmits són necessaris abans de formalitzar una compravenda d’habitatge?

Abans de la compra s’han de realitzar els formalismes següents:

 1. Signar un contracte de reserva de l’habitatge: És un document privat pel qual s’efectua per escrit la reserva de l’habitatge. No és un tràmit obligatori, però és el més habitual ja sigui entre particulars o quan el venedor/a sigui un promotor, incloent un pagament en forma de senyal.
 2. Obtenir la cèdula d’habitabilitat.
 3. Sol·licitar el certificat energètic.
 4. Demanar una nota simple al Registre de la Propietat per conèixer l’estat de la finca i l’habitatge i les possibles càrregues de la propietat (hipoteca, embargaments, servitud o alguna altra limitació).
 5. Esbrinar si l’impost de béns immobles (IBI) està pagat.
 6. Assegurar-se que el venedor/a no té deutes pendents amb la comunitat de propietaris.
 7. Investigar si a l’edifici hi ha veïns/es que causin sorolls o olors o realitzin comportaments de mal veïnatge.

Què és el contracte d’arres o senyal?

És un compromís per escrit pel qual el comprador/a es reserva un dret sobre la compra de l’habitatge a canvi d’una quantitat de diners a compte del preu total i el venedor es compromet en les condicions pactades a lliurar l’habitatge al comprador/a.

La informació mínima del contracte d’arres és:

 1. Les dades personals de la part venedora i la part compradora.
 2. La identificació i descripció de l’habitatge.
 3. El preu final de la compravenda i la forma de pagament.
 4. La quantitat de diners de les arres o senyal.
 5. El terme màxim per formalitzar el contracte de compravenda.
 6. El compromís de formalitzar el contracte de compravenda en escriptura pública.
 7. El repartiment de les possibles despeses de la compravenda d’habitatge.
 8. La signatura de la part venedora i la part compradora.

Quins tipus d’arres o senyal hi ha?

Hi ha 3 tipus d’arres o senyal:

 1. Arres confirmatòries
 2. Arres penals
 3. Arres penitencials

Les arres confirmatòries. Art. 1.124 CC.

És una quantitat que s’anticipa del preu total per a la compra d’un habitatge.

No atorguen als signants cap facultat per a resoldre l’obligació contreta.

En el cas de compliment de les parts, la quantitat estipulada com a arres confirmatòries es descomptarà del preu final de la compravenda.

En cas d’incompliment d’una banda, el perjudicat pot exigir el compliment o la resolució de l’obligació, amb el rescabalament de danys i abonament d’interessos en ambdós casos, danys que s’han de provar pel perjudicat. Art. 1.124 CC.

Les arres penals. Art. 1.152 CC. Art. 1.153 CC. i Art. 1.154 CC.

És una quantitat que s’anticipa del preu total per a la compra d’un habitatge, per a garantir el compliment del contracte.

En el cas de compliment de les parts, la quantitat estipulada com arres penals es descomptarà del preu final de la compravenda.

En cas d’incompliment del venedor, aquest ha de retornar les arres o senyal més una quantitat que s’acordi en el contracte, i en cas d’incompliment del comprador, aquest perd les arres o senyal (parcial o totalment), i a més es pot exigir el estricte compliment del contracte, és a dir, no permet deslligar-se del contracte.

Les arres penitencials. Art 1.454 CC.

Són les denominada arres de desistiment.

És una quantitat que s’anticipa del preu total també en la compra d’un habitatge, podent les parts deslligar-se lliurement del contracte, sense necessitat de provar danys.

Cal que constin expressa i clarament les seves conseqüències en el contracte d’arres o senyal o es refereixin directament a l’article 1.454 CC i el seu contingut.

En el cas de compliment de les parts, la quantitat estipulada com a arres penitencials es descomptarà del preu final de la compravenda.

En cas d’incompliment del venedor, aquest ha de retornar les arres o senyal per duplicat i, en cas d’incompliment del comprador, aquest perd les arres o senyal.

Quan es formalitza el contracte de compravenda en escriptura pública?

En cas d’obtenir un préstec bancari, normalment el banc i la part compradora formalitzen una escriptura de préstec hipotecari davant de notari, per poder formalitzar a posteriori l’escriptura de compravenda entre venedor/a i comprador/a.

Si no requereix el comprador/a de cap préstec bancari, el notari formalitza la compravenda en escriptura pública.

Quines són les obligacions tributàries de la parts després de la compravenda d’habitatge?

El venedor/a ha de declarar la transacció immobiliària i fer-se càrrec de:

 1. Impost d’increment de valor dels béns de naturalesa urbana (IIVBNU) o plusvàlua davant l’Ajuntament on radica el bé immoble en el termini de 30 dies des de la formalització de la compravenda en escriptura pública
 2. i a més ha de declarar el guany patrimonial en la declaració de l’impost de la renda de les persones físiques (IRPF).

El comprador/a ha de declarar la transacció immobiliària i fer-se càrrec de l’impost de transmissions patrimonials (ITP) davant l’organisme autonòmic corresponent.

A Catalunya és un 10% del preu de l’habitatge que s’ha d’ingressar a l’Agència Tributària de Catalunya en el termini de 30 dies des de la formalització de la compravenda en escriptura pública.

Quins són els tràmits després de la compravenda?

El notari notifica al Cadastre, del Ministeri d’Hisenda, el nou propietari del bé immoble.

El comprador/a, que és el nou propietari/a, ha d’inscriure la compravenda en el Registre de la Propietat perquè així s’obtingui més seguretat jurídica i adquireixi publicitat.

Contacti amb nosaltres »

Expliqui'ns el seu cas i l'ajudarem:

Últims articles:

Comunidad de propietarios

Comunitat de propietaris

Una comunitat de propietaris s’ha d’entendre com el conjunt dels propietaris dels diferents pisos, locals i places d’aparcament d’un edifici en règim de propietat horitzontal.

Llegir més >>

Altres articles relacionats:

el lloguer d'habitatge

El lloguer d’habitatge

L’arrendament o lloguer d’habitatge és l’arrendament que recau sobre una edificació habitable i que té com a destinació primordial satisfer la necessitat permanent d’habitatge de l’arrendatari.

Llegir més >>
Comunidad de propietarios

Comunitat de propietaris

Una comunitat de propietaris s’ha d’entendre com el conjunt dels propietaris dels diferents pisos, locals i places d’aparcament d’un edifici en règim de propietat horitzontal.

Llegir més >>