info@heuraadvocades.com

Cr. Bruc 7, Ppal 1ª, 08010 Barcelona

La durada dels contractes d’arrendament i les seves pròrrogues

La durada dels contractes d'arrendament

En aquest article expliquem la normativa actual sobre la durada dels contractes d’arrendament d’habitatge o local de negoci i les seves possibles pròrrogues.

Durada de l’arrendament d’habitatge.

Quina és la durada dels contractes d’arrendament o lloguer d’un habitatge?

El Decret-llei 7/2019, d’1 de març, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer, s’aplica als contractes d’arrendament d’habitatge signats a partir del 06 de març de 2.019.

Segons l’article 9 LAU, la durada del lloguer d’habitatge o arrendament serà lliurement pactada per les parts.

No obstant, la normativa estableix uns terminis de durada dels contractes d’arrendament i diferència entre:

1.- Arrendador que és persona física:

Si la durada del contracte de lloguer és inferior a 5 anys, arribat el dia del venciment del contracte, aquest es prorrogarà obligatòriament per terminis anuals fins que l’arrendament arribi a una durada mínima de 5 anys.

I això llevat que l’arrendatari manifesti a l’arrendador amb 30 dies d’antelació com a mínim a la data d’acabament de l’contracte o de qualsevol de les pròrrogues la seva voluntat de no renovar-lo.

2.- Arrendador que és persona jurídica:

Si la durada del contracte d’arrendament és inferior a 7 anys, arribat el dia del venciment del contracte, aquest es prorrogarà obligatòriament per terminis anuals fins que l’arrendament arribi a una durada mínima de 7 anys.

I això llevat que l’arrendatari manifesti a l’arrendador, amb 30 dies d’antelació com a mínim a la data d’acabament del contracte o de qualsevol de les pròrrogues la seva voluntat de no renovar-lo.

Què passa si no s’estableix el termini de durada dels contractes d’arrendament o lloguer d’habitatge?

Si no s’estableix el termini de durada dels contractes d’arrendament, s’entendran celebrats per 1 any els lloguers per als que no s’hagi estipulat termini de durada o aquest sigui indeterminat, sense perjudici del dret de pròrroga anual per a l’arrendatari.

Quina és la pròrroga del contracte de lloguer d’habitatge?

Quan el contracte arriba als 5 anys o 7 anys, la pròrroga és anual, fins a 3 anys, si cap de les parts hagués notificat a l’altra, al menys amb 4 mesos d’antelació a aquella data en el cas de l’arrendador i al menys amb 2 mesos d’antelació en el cas de l’arrendatari.

Això és així, llevat que l’arrendatari manifesti a l’arrendador amb 1 mes d’antelació a la data d’acabament de qualsevol de les anualitats, la seva voluntat de no renovar el contracte.

Què passa si després del contracte i les pròrrogues l’arrendador no comunica la resolució del contracte a l’arrendatari?

Si finalitzada la durada del contracte i les seves pròrrogues, el propietari no li comunica a l’arrendatari la resolució del contracte en el termini dels 15 dies següents des de la data final contractual, es produeix la tàcita reconducció, recollida en l’article 1.566 de CC.

La conseqüència legal de la tàcita reconducció és que es té per finalitzat el contracte d’arrendament i per nascut un altre contracte d’arrendament en el qual es mantenen els pactes del primer contracte, llevat del termini de durada.

El termini del nou contracte d’arrendament, segons l’article 1.581 CC, serà:

  1. Anual: Si es va pactar una renda anual, encara que el pagament sigui mensual, i així fins que l’arrendador comuniqui la fi de la relació d’arrendament.
  2. Mensual: Si es va pactar una renda mensual, i així fins que l’arrendador comuniqui la fi de la relació d’arrendament.
  3. Diari: Si es va pactar una renda diària, i així fins que l’arrendador comuniqui la fi de la relació d’arrendament.

Durada de l’arrendament de local de negoci.

Quina és la durada dels contractes d’arrendament de local? I la de les seves pròrrogues?

La Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans, sobre la durada dels contractes d’arrendament de local de negoci i la de les seves pròrrogues, deixa plena llibertat a les parts contractuals.

Què passa si després del contracte i les pròrrogues l’arrendador no comunica la resolució del contracte a l’arrendatari?

Si finalitzada la durada del contracte d’arrendament i les seves pròrrogues, el propietari no li comunica a l’arrendatari la resolució del contracte en el termini dels 15 dies següents des de la data final contractual, es produeix la tàcita reconducció, recollida en l’article 1.566 de CC.

La conseqüència legal de la tàcita reconducció és que es té per finalitzat el contracte d’arrendament i per nascut un altre contracte d’arrendament en el qual es mantenen els pactes del primer contracte, llevat del termini de durada.

El termini del nou contracte d’arrendament, segons l’article 1.581 CC, serà:

  1. Anual: Si es va pactar una renda anual, encara que el pagament sigui mensual, i així fins que l’arrendador comuniqui la fi de la relació d’arrendament.
  2. Mensual: Si es va pactar una renda mensual, i així fins que l’arrendador comuniqui la fi de la relació d’arrendament.
  3. Diari: Si es va pactar una renda diària, i així fins que l’arrendador comuniqui la fi de la relació d’arrendament.

Contacti amb nosaltres »

Expliqui'ns el seu cas i l'ajudarem:

Últims articles:

Comunidad de propietarios

Comunitat de propietaris

Una comunitat de propietaris s’ha d’entendre com el conjunt dels propietaris dels diferents pisos, locals i places d’aparcament d’un edifici en règim de propietat horitzontal.

Llegir més >>

Altres articles relacionats:

el lloguer d'habitatge

El lloguer d’habitatge

L’arrendament o lloguer d’habitatge és l’arrendament que recau sobre una edificació habitable i que té com a destinació primordial satisfer la necessitat permanent d’habitatge de l’arrendatari.

Llegir més >>