info@heuraadvocades.com

Cr. Bruc 7, Ppal 1ª, 08010 Barcelona

L’empresa no em paga. Què puc fer?

Si l’empresa no em paga el salari, quines alternatives tinc?

Si la seva empresa no li paga el salari, sigui parcial o totalment, pot iniciar diferents procediments de reclamació de salaris.

L'empresa no em paga

Què és el salari?

L’article 26 de l’Estatut dels Treballadors ens diu que es considera salari la totalitat de les percepcions econòmiques dels treballadors, en diners o en espècie.

El salari en espècie no podrà superar el trenta per cent de les percepcions salarials de l’treballador/a, ni donar lloc a la minoració de la quantia íntegra en diners del salari mínim interprofessional.

Mitjançant la negociació col·lectiva o, si no, el contracte individual, s’ha de determinar l’estructura del salari, que ha de comprendre:

1.- El salari base, com a retribució fixada per unitat de temps o d’obra
2.- Els complements salarials, si escau, fixats en funció de circumstàncies relatives a les condicions personals del treballador, a la feina feta o a la situació i resultats de l’empresa.

Aquests complements s’han de calcular d’acord amb els criteris que a aquest efecte es pactin.

Igualment s’ha de pactar el caràcter consolidable o no d’aquests complements salarials, no tenint el caràcter de consolidables, excepte acord en contra, els que estiguin vinculats al lloc de treball o a la situació i resultats de l’empresa.

Què no és salari?

No tenen la consideració de salari les quantitats següents:

  1. Les indemnitzacions o bestretes per les despeses realitzades com a conseqüència de la seva activitat laboral.
  2. Les prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social
  3. Les indemnitzacions corresponents a trasllats, suspensions o acomiadaments.

Com reclamar el pagament dels salaris quan l’empresa no em paga?

Hi ha dos procediments per reclamar el pagament dels salaris:

  1. Un procés monitori.
  2. Un procés ordinari.

El procés monitori

L’article 101 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social recull aquest procediment de reclamació a l’empresa quan conflueixin els requisits següents:

  1. L’empresa no es trobi en situació de concurs.
  2. Les quantitats vençudes, exigibles i de quantia determinada, derivades de la seva relació laboral, no excedeixin de 6.000 euros.

El procediment s’inicia a través d’una petició inicial, aportant el contracte laboral, l’informe de vida laboral actualitzat i els fulls de salari.

El jutge, un cop admeti la sol·licitud, ha de donar trasllat a l’empresa, la qual pot:

  1. Pagar en 10 dies i, per tant, es té per finalitzat el procediment.
  2. Oposar-se a la reclamació, i el treballador pot instar el procediment ordinari següent mitjançant demanda en 4 dies.
  3. No contestar, i es dictarà decret donant per acabat el procés monitori i es donarà trasllat al demandant perquè insti el despatx d’execució per, si escau, es procedeixi a embargar béns.

El procediment ordinari

En cas d’impagament, el treballador pot formalitzar:

1.- Una demanda de reclamació de quantitat per l’import que l’empresa li deu de salaris i altres conceptes. Article 80 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social.

El treballador/a reclama judicialment el pagament de les quantitats pendents per l’empresa i, si l’empresa no prova el pagament, el jutge dictarà sentència de condemna a l’empresa.

2.- Una demanda d’extinció de la relació laboral per impagament continuat i greu de salaris. Article 50.1b de l’Estatut dels Treballadors.

Si el jutge estima aquesta demanda d’extinció per incompliment greu de l’empresa, el treballador/a té dret a més a percebre la mateixa indemnització que li correspondria en cas que hagués estat acomiadat de forma improcedent, és a dir, 33 dies per any treballat.

És indiferent si l’empresa pateix una situació econòmica negativa, podent l’autoritat judicial extingir la relació laboral.

El treballador/a tindrà el dret a la prestació per desocupació.

Què passa si l’empresa no pot fer front a la sentència de condemna al pagament?

El jutge o jutgessa ha de declarar la insolvència de l’empresa, i el responsable subsidiari serà el Fons de Garantia Salarial (FOGASA).

L’article 33 de l’Estatut dels Treballadors, sobre el FOGASA, recull que el Fons de Garantia Salarial abonarà als treballadors/es l’import dels salaris pendents de pagament a causa d’insolvència o concurs de l’empresari.

Les quantitats que pagarà el FOGASA seran:

1.- La quantitat resultant de multiplicar el doble del salari mínim interprofessional diari, incloent la part proporcional de les pagues extraordinàries, pel nombre de dies de salari pendent de pagament, amb un màxim de 120 dies.

2.- L’import de la indemnització, en aquest cas, es calcularà sobre la base de 30 dies per any de servei i el límit màxim d’una anualitat, sense que el salari diari, base de càlcul, pugui excedir del doble del salari mínim interprofessional, incloent la part proporcional de les pagues extraordinàries.

Contacti amb nosaltres »

Expliqui'ns el seu cas i l'ajudarem:

Últims articles:

Quan paga el FOGASA

Quan paga el FOGASA?

Perquè el FOGASA pagui cal que s’hagi declarat judicialment la insolvència o el concurs de creditors de l’empresa i que els treballadors/es no aconsegueixin cobrar les quantitats que aquesta els deu per raó del seu treball.

Llegir més >>
La baixa mèdica

La baixa mèdica

La baixa mèdica és la decisió mèdica per la qual s’inicia un període d’incapacitat temporal pel qual el treballador/a no treballarà temporalment per malaltia o accident.

Llegir més >>

Altres articles relacionats:

contracte temporal és indefinit

El meu contracte temporal és indefinit?

Un contracte temporal es considera indefinit quan el treballador realitza tasques pròpies de l’empresa que no són eventuals, quan realitza treballs per als quals no ha estat contractat i quan la causa del contracte ha finalitzat i segueix treballant.

Llegir més >>
Sóc un fals autònom

Sóc un fals autònom?

Un treballador que està exercint el seu treball sota el règim d’autònoms és un fals autònom quan en el seu treball es donen els requisits d’una relació laboral.

Llegir més >>