info@heuraadvocades.com

Cr. Bruc 7, Ppal 1ª, 08010 Barcelona

Advocades de Família a Barcelona

Especialistes en separacions i divorcis

Advocat Divorci Barcelona

Si està buscant advocada o advocat divorci Barcelona, a Heura Advocades ens encantaria posar els nostres coneixements i experiència a la seva disposició.

Som un equip d’especialistes en dret de família, amb acreditada experiència i un especial coneixement de la legislació aplicable a Catalunya perquè vostè compti amb la millor defensa per als seus interessos.

Durant una crisi matrimonial es produeixen circumstàncies en què és difícil controlar les emocions i això pot portar a prendre decisions equivocades. Un assessorament professional és clau per poder afrontar aquestes situacions amb totes les garanties.

Demani la seva cita informativa per telèfon, correu electrònic o mitjançant el formulari de contacte. Estem ubicats al centre de Barcelona.

advocat divorci barcelona

Advocat divorci Barcelona de mutu acord

abogada divorcio barcelona

El nostra expert advocat matrimonialista Barcelona, sempre que sigui possible, proposarà una separació o divorci de mutu acord com a primera opció o mètode prioritari per dur a terme l’assumpte que li hagi estat confiat.

En aquest cas, des d’Heura Advocades ens encarregarem d’intermediar entre les parts per promoure que s’arribi a un acord en benefici de la família i on tots se sentin el més còmodes possible.

Per regla general, la separació o el divorci de mutu acord s’obté més ràpid i és més econòmic que el divorci contenciós. 

Com que són els mateixos implicats els qui es posen d’acord, els pactes que s’assoleixen en el divorci de mutu acord acostumen a ser més estables i a perdurar més en el temps que els del divorci contenciós.  

En un divorci de mutu acord s’ha d’elaborar un conveni regulador en què totes dues parts han d’estar conformes.

Si hi ha fills/es menors el conveni regulador haurà de contenir: La potestat parental, la guarda i la custòdia, el règim de visites, la pensió d’aliments i un pla de parentalitat.

Si s’escau, el conveni regulador també haurà de contenir: Lús de lhabitatge familiar, la pensió compensatòria, la pensió per raó del treball, la liquidació del règim econòmic matrimonial i la divisió de béns en comunitat ordinària indivisa.

El divorci express és un procediment que habilita dues persones que volen divorciar-se a dur a terme la dissolució del vincle matrimonial sense la intermediació judicial.

Si us interessa un advocat divorci express Barcelona heu de saber que en aquest tipus de procediment és imprescindible el mutu acord.

A Heura Advocades som advocades i advocats matrimonialistes experts en tot tipus de separacions, divorcis i nul·litats eclesiàstiques. Contacti’ns al 93 385 98 52.

Advocat divorci Barcelona en procediment contenciós

Si el mutu acord no és possible, la ruptura es convertirà en una separació o divorci contenciós i caldrà acudir a la via judicial on els nostres advocats a Barcelona vetllaran pels seus interessos amb la màxima professionalitat i amb absolut rigor.

El nostre advocat de família Barcelona es reunirà amb vostè i analitzarà quina és la seva realitat específica a tots els nivells (personal, familiar, laboral, econòmica i patrimonial).

Tenint en compte tots aquests factors i la seva concreta voluntat, presentarem una demanda al jutjat que reflectirà tots els seus interessos i pretensions.

Finalment el jutge emetrà una sentència en què dictaminarà les mesures definitives sobre l’exercici de les responsabilitats parentals i, si escau, el règim de relacions personals amb avis i germans.

L’autoritat judicial també pot acordar una pensió d’aliments per als fills majors o emancipats, i que aquesta pensió es mantinguin fins que els fills tinguin ingressos o estiguin en disposició de tenir-los.

Si es sol·licita, el jutge haurà de decidir respecte a l’ús de l’habitatge familiar, la prestació compensatòria, la compensació econòmica per raó de la feina, la liquidació del règim econòmic matrimonial i la divisió dels béns comuns.

A Heura Advocades som advocats especialistes en divorcis i separacions. Contacti amb nosaltres i trobareu el millor advocat divorci Barcelona. Us ajudarem.

abogadas divorcio barcelona

Advocat divorci Barcelona - Honoraris

abogados divorcio barcelona

Una de les preguntes més freqüents que ens fan al nostre despatx és: Quant costa un divorci a Catalunya?

A Heura Advocades ajustem els nostres honoraris a cada situació de forma completament individualitzada. Els nostres preus són transparents i sense sorpreses.

Som conscients de les dificultats que poden comportar els casos de família i, per això, oferim l’opció de finançar els nostres honoraris fins a 12 mesos sense interessos.

Sabem que moltes vegades els nostres clients estan immersos en situacions emocionalment complexes i per això ens comprometem a tractar cada cas amb la màxima sensibilitat.

Si esteu interessats en un assessorament professional per part d’advocats divorci Barcelona experts en família contacteu amb nosaltres per telèfon, e-mail o mitjançant el formulari confidencial que trobareu a la part inferior d’aquesta pàgina.

Advocat divorci Barcelona per a modificar una sentència

Per modificar una sentència de divorci que és ferma, es requereix presentar una nova demanda, i que hi hagi una nova sentència en la qual s’aprovi la modificació.

Els requisits que s’han de complir per a poder presentar aquesta nova demanda són:

  • Que s’hagi produït un canvi de les circumstàncies dels cònjuges i/o dels fills, i que aquest canvi sigui real i objectiu.
  • Que es tracti d’un canvi substancial, amb certa rellevància.
  • Que les circumstàncies tingudes en compte en el moment de dictar la sentència hagin variat respecte a l’actualitat.
  • Que els nous fets no s’hagin valorat en un enjudiciament anterior.
  • Que les noves variacions tinguin caràcter permanent.

 

Per presentar aquesta nova demanda la situació ideal és que hi hagi un mutu acord entre les parts.

En aquest cas s’haurà de redactar un nou conveni que inclogui les noves mesures desitjades i posteriorment traslladar a l’altra part perquè aquesta atorgui la seva conformitat.

Si l’altra part dóna el seu consentiment podrem presentar de mutu acord la demanda per modificar una sentència de divorci i serà el jutge o jutgessa qui haurà d’aprovar-la.

Saber més…

Advocat divorci Barcelona per reclamar impagament de pensió

Abogado divorcio para reclamar impago de pensión

En termes generals, tota la legislació per impagament de pensions té com a objectiu impedir l’incompliment de l’obligat al pagament i emparar amb una protecció especial als descendents menors d’edat.

El pagament d’una pensió deguda es pot reclamar tant en la jurisdicció civil com en la jurisdicció penal. Les dues accions són compatibles i per això mai es dóna la vulneració del principi “non bis in idem”.

1.- Procediment civil: La part demandant, en via civil, a través d’una demanda executiva, sol·licita que es compleixi la sentència i es condemni a l’altra part al pagament del deute. Article 517 LEC.

2.- Procediment penal: La part denunciant, en via penal, a través d’una denúncia, sol·licita que s’investigui a l’altra part per l’impagament de pensions i que se’l condemni a una pena per delicte d’abandonament de la família.

En aquest sentit, l’article 227 CP. exposa que aquell que deixi de pagar per un termini de dos mesos consecutius o quatre no consecutius una prestació econòmica constituïda en favor del seu cònjuge o els seus fills podrà ser condemnat a una pena de presó de 3 mesos a un any o multa de sis a 24 mesos.

És important saber que si no es pot pagar la pensió establerta a causa d’un canvi negatiu en les circumstàncies econòmiques de l’obligat al pagament, s’ha de presentar una demanda de modificació de la sentència o l’escriptura pública.

No sempre que l’obligat a l’pagament no faci front a les seves obligacions i no pagui la pensió ha de considerar-se aquesta acció com a delicte ja que per a això cal la voluntarietat de impagar i la reiteració.

És per això que, en termes generals, el nostre advocat divorci Barcelona aconsella que, en aquests casos, es pagui el que es pugui i, a el mateix temps, s’insti un procés de modificació de la sentència o l’escriptura pública.

Últimes publicacions d'Advocat divorci Barcelona

Delictes de violència de gènere

La Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la Violència de Gènere regula les mesures, els drets i les tuteles institucional, penal i judicial.

Advocat divorci Barcelona - Formulari de contacte

Pot fer-nos una primera consulta confidencial per mitjà del següent formulari