info@heuraadvocades.com

Cr. Bruc 7, Ppal 1ª, 08010 Barcelona

Successió intestada a Catalunya – Herència sense testament.

L’article 441-1 i següents del CCCat. estableix el que succeeix en una successió intestada a Catalunya. D’aquesta forma podem saber qui hereta a Catalunya si ens trobem amb una herència sense testament o si aquest ha estat declarat nul.

Successió intestada a Catalunya

Ordre de successió en una herència abintestat a Catalunya

Quan una persona mor sense haver atorgat testament o aquest és declarat nul (successió intestada) l’ordre per succeir és el següent:

 1. Fills i descendents de grau ulterior.
 2. Cònjuge o convivent en parella estable.
 3. Ascendents.
 4. Col·laterals (amb preferència de germans i fills de germans).
 5. Generalitat de Catalunya.

Fills.

L’herència es defereix primerament als fills o els descendents d’aquests.

Cònjuge o convivent en parella estable.

Si una persona mor sense fills ni altres descendents, l’herència es defereix el cònjuge vidu o al convivent en parella estable supervivent. Els pares de la víctima conserven el dret a llegítima

Si concorre a la successió amb fills del causant o descendents d’aquests, el cònjuge vidu o el convivent en parella estable supervivent té dret a l’usdefruit universal de l’herència, lliure de fiança.

El cònjuge vidu o convivent té la facultat d’optar, en el termini d’un any, per commutar aquest usdefruit universal per l’atribució d’una quarta part alíquota de l’herència i l’usdefruit de l’habitatge familiar.

La legislació catalana equipara plenament els drets successoris del cònjuge vidu i del convivent en parella estable sempre que existís una comunitat de vida afectiva en el moment de la defunció.

En conseqüència no es reconeixeran drets successoris si el matrimoni o parella estaven separats de fet o de dret o s’havia interposat demanda de nul·litat, separació o divorci.

Ascendents.

Si una persona mor sense fills ni descendents i sense cònjuge o convivent, l’herència es defereix als pares, a parts iguals.

Si la persona també mor sense pares, l’herència es defereix als ascendents de grau més proper.

Col·laterals.

Si una persona mor sense fills ni descendents, sense cònjuge o convivent i sense ascendents, l’herència es defereix als parents col·laterals.

Els germans, per dret propi, i els fills de germans, per dret de representació, succeeixen al causant amb preferència sobre els altres col·laterals.

Si no hi ha germans ni fills de germans, l’herència es defereix als altres parents de grau més pròxim en línia col·lateral dins del quart grau.

Generalitat de Catalunya.

En cas d’una herència ab intestato a Catalunya, si manquen les persones assenyalades anteriors, succeeix la Generalitat de Catalunya.

Com reclamar una successió intestada a Catalunya?

En primer lloc s’ha d’instar una declaració d’hereus. Aquesta declaració ha de ser formalitzada per un notari o per un jutge en sentència.

Posteriorment s’ha de realitzar l’acceptació de l’herència. Per a això es farà un inventari de béns i es repartiran equitativament entre tots els beneficiaris. Els declarats hereus poden acceptar o repudiar l’herència.

Què passa amb la llegítima en una successió sense testament a Catalunya?

La llegítima és la part de l’herència no disponible pel mort que beneficia determinades persones.

La quantia de la llegítima a Catalunya és un 25% de l’herència.

Les persones legitimàries són:

 1. Descendents de el mort.
 2. Pares de mort. Es produeix quan el mort no té descendents.

La llegítima es pot reclamar en qualsevol tipus de successió (hi hagi testament o no).

En el càlcul de la llegítima s’ha de tenir en compte les donacions realitzades en vida de la víctima durant els deu anys anteriors a la seva mort, les quals es podran descomptar de la llegítima.

L’acció de reclamació de la llegítima prescriu als deu anys.

Quina és la documentació requerida pel notari en una herència?

 1. Documentació d’identificació de totes les parts.
 2. Llibre de família
 3. Certificats de naixement.
 4. Certificat de matrimoni.
 5. Certificat de defunció.
 6. Certificat d’últimes voluntats.
 7. Escriptura o sentència de declaració d’hereus.
 8. Certificats de béns i comptes bancaris.

Quins impostos han de pagar els hereus i legitimaris en una successió intestada a Catalunya?

En una herència sense testament s’ha de pagar, si escau:

 1. L’Impost de Successions i Donacions (ISD) a Catalunya o a la comunitat autònoma en què vivia el mort.
 2. L’impost d’increment de valor dels béns de naturalesa urbana (IIVBNU) en el respectiu ajuntament.
 3. La inscripció de béns immobles en el Registre de la Propietat.

Conclusions

A Catalunya el CCCat. estableix que quan una persona mor sense haver atorgat testament o aquest és declarat nul (successió intestada a Catalunya) el ORDRE PER succeir és el següent:

 1. Fills i descendents de grau ulterior
 2. Cònjuge o convivent en parella estable
 3. Ascendents
 4. Col·laterals (amb preferència de germans i fills de germans)
 5. La Generalitat de Catalunya.

En qualsevol cas li recomanem que busqui un assessorament jurídic de qualitat que asseguri els seus drets i li pugui orientar amb garanties sobre la decisió més adequada.

A Heura Advocades som advocats especialistes en dret de successions. Ens encantaria posar els nostres coneixements i experiència a la seva disposició.

Contacti amb nosaltres »

Expliqui'ns el seu cas i l'ajudarem:

Últims articles:

Altres articles relacionats: