info@heuraadvocades.com

Cr. Bruc 7, Ppal 1ª, 08010 Barcelona

Com modificar una sentència de divorci

Per modificar una sentència de divorci que és ferma es requereix presentar una nova demanda i que hi hagi una nova sentència en la qual s’aprovi la modificació.

Requisits per poder modificar una sentència de divorci

Els requisits que s’han de complir per poder presentar aquesta demanda són:

(1) Que s’hagi produït un canvi de les circumstàncies dels cònjuges i / o dels fills. Que aquest canvi sigui real i objectiu.

(2) Que es tracta d’un canvi substancial, amb certa rellevància.

(3) Que les circumstàncies tingudes en compte en el moment de dictar la sentència han variat respecte a l’actualitat.

(4) Que els nous fets no s’hagin valorat en un enjudiciament anterior.

(5) Que les noves variacions tinguin caràcter permanent.

Així, l’article 90.3 del CC, estableix que les mesures adoptades podran ser modificades quan així ho aconsellin les noves necessitats dels fills o el canvi de les circumstàncies dels cònjuges.

L’article 775.1 de la LEC afegeix que per a la modificació de la sentència també cal que hagin variat substancialment les circumstàncies tingudes en compte en la sentència inicial.

Com modificar una sentència de divorci

Passos per modificar una sentència de divorci

Per modificar la sentència de divorci s’ha de presentar una demanda que reculli les noves mesures desitjades, atenent les modificacions i variacions personals i/o familiars.

Per presentar aquesta demanda la situació ideal és que hi hagi un mutu acord entre les parts. Aquesta situació seria el millor dels escenaris.

En aquest cas s’haurà de redactar un nou conveni que inclogui les noves mesures desitjades i posteriorment traslladar a l’altra part perquè aquesta atorgui la seva conformitat.

Si l’altra part dóna el seu consentiment podrem presentar de mutu acord la demanda per modificar una sentència de divorci i serà el jutge o jutgessa qui haurà aprovar-la.

En cas que la demanda de modificació impliqui mesures sobre menors d’edat el ministeri fiscal també revisarà el conveni per vetllar per l’interès superior del menor.

Si les parts no arriben a un acord l’única opció que queda és iniciar el procediment contenciós mitjançant una demanda de modificació de sentència.

En aquest cas s’iniciarà el procediment judicial contenciós perquè sigui el jutge o jutgessa qui estudiï les noves circumstàncies i estimi modificar o no la sentència prèvia.

El jutjat encarregat del nou procediment de modificació de sentència serà aquell que va dictar la sentència de divorci.

És important saber que per modificar una sentència de divorci serà necessari acudir amb advocat i procurador.

Tipus de demanda de modificació o extinció

La demanda per modificar una sentència de divorci pot ser de:

(1) Modificació de la potestat parental dels menors d’edat o incapacitats.

(2) Modificació de la guarda i custòdia.

(3) Modificació de el règim de visites.

(4) Modificació o extinció de l’ús de l’habitatge familiar.

(5) Modificació o extinció de la pensió alimentària.

(6) Modificació o extinció de la pensió compensatòria.

Conclusions

Sempre el més recomanable és que siguin les parts les que de mutu acord arribin a una solució amistosa.

És important saber que, en moltes ocasions, quan es va a la via contenciosa la decisió que adopta el jutge o jutgessa no satisfà a cap de les parts.

Si el mutu acord no és possible s’haurà d’acreditar molt bé les noves circumstàncies per les quals se sol·licita modificar una sentència de divorci.

En qualsevol cas li recomanem que busqui un assessorament jurídic de qualitat que asseguri els seus drets i li pugui orientar amb garanties sobre la decisió més adequada per a vostè i la seva família.

En Heura Advocades som advocats especialistes en dret de família.

Ens encantaria ajudar-lo i posar els nostres coneixements i experiència a la seva disposició.

Contacti amb nosaltres »

Expliqui'ns el seu cas i l'ajudarem:

Últims articles:

Altres articles relacionats: