info@heuraadvocades.com

Cr. Bruc 7, Ppal 1ª, 08010 Barcelona

Extinció de condomini a Catalunya

En aquest article exposarem quina és l’opció fiscalment més favorable per a l’extinció de condomini a Catalunya d’una parella en separació, divorci, nul·litat matrimonial o dissolució de parella de fet estable.

En totes aquestes situacions els membres de la parella poden tenir béns privatius o béns comuns.

Els béns privatius són aquells que li pertanyen de manera exclusiva a un dels membres i els béns comuns són aquells que pertanyen a tots dos.

En referència als béns comuns, una parella quan es separa, divorcia o dissol pot optar per fer una venda a tercers d’aquests béns en condomini o que una de les parts els adquireixi de l’altra. Art. 232-12 CCCat

Quina és la millor opció per a l’extinció de condomini a Catalunya des del punt de vista fiscal?

Des del punt de vista fiscal la millor opció per a l’extinció de condomini a Catalunya és la que es dóna quan una de les parts adquireix les propietats de l’altra.

En aquest supòsit es pot aconseguir una exempció fiscal sempre que es donin els requisits següents:

1.- Que es tracti d’un procediment de separació, divorci o nul·litat matrimonial o de dissolució de parella estable de fet.

2.- Que un cònjuge o membre de la parella estable es quedi la part de el bé immoble indivisible que té amb l’altra.

Extinció de condomini a Catalunya

En aquests casos, com es procedeix a la liquidació, dissolució i adjudicació dels béns?

En el conveni regulador de separació o divorci de mutu acord o en l’escriptura pública notarial es procedirà a la liquidació, dissolució i adjudicació d’aquests béns.

L’atribució a una de les parts quedarà recollida en la sentència de separació o divorci que dicti el jutjat de família o en l’escriptura pública notarial.

Quins són els beneficis fiscals si es donen els requisits que hem vist?

En aquests casos s’aconseguirà una extinció de condomini a Catalunya amb exempció fiscal en els següents impostos:

1.- En l’impost sobre transmissions patrimonials (ITP).

L’adquirent quedarà exempt d’aquest impost per a l’adjudicació en l’extinció d’el condomini que s’hagi efectuat per raó de separació o divorci o extinció de la parella estable.

A Catalunya la sentència s’ha de presentar davant l’Agència Tributària de Catalunya.

2.- En l’impost sobre actes jurídics documentats (AJD).

L’adjudicació dels béns comuns en la separació o divorci o dissolució de parella de fet estable tampoc està subjecta a aquest impost.

3.- L’impost municipal sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) (plusvàlua municipal).

La sentència ha de presentar-se davant l’ajuntament corresponent o l’organisme de recaptació d’aquest impost, quedant exempt el transmetent d’haver de pagar-lo.

4.- L’impost de la renda de les persones físiques (IRPF).

El transmitent no tributarà a l’Agència Estatal Tributària si el valor del bé immoble és el mateix que tenia quan es va adquirir el bé i el copropietari només rep en compensació el valor que al seu dia li va costar el bé. És a dir, no es tributarà quan no hi hagi un guany patrimonial.

En canvi, el transmitent haurà de tributar a l’Agència Estatal Tributària si el valor del bé immoble s’actualitza i el copropietari que no s’ha adjudicat l’immoble rep a canvi una compensació en metàl·lic. És a dir, s’haurà de tributar quan es consideri que hi ha un guany patrimonial.

En aquest sentit, la STS 3585/2022, de 10-10-2022, estableix que “en els casos de divisió de la cosa comuna respectant la quota de participació no hi ha alteració patrimonial, però sí que n’hi haurà en els casos en què es produeixi una actualització del valor del bé rebut, com passa quan el copropietari rep una compensació en metàl·lic per un import superior a la quota que li corresponia al condomini”.

Què passa si aquests béns immobles estan hipotecats?

La signatura del conveni o escriptura notarial d’extinció del condomini no cancel·la el préstec bancari hipotecari a la part transmetent.

Caldria negociar amb el banc que el deute hipotecari només recaigués sobre el cònjuge adquirent.

Conclusions sobre l’extinció de condomini a Catalunya

La millor opció per a l’extinció de condomini a Catalunya dels béns comuns dels cònjuges o de la parella estable és que una de les parts es quedi amb la part de béns comuns de l’altra.

D’aquesta manera en els casos de separació, divorci o nul·litat matrimonial o dissolució de la parella de fet estable s’aconseguirà una exempció fiscal en l’extinció de condomini a Catalunya.

En qualsevol cas li recomanem que busqui un assessorament jurídic de qualitat que asseguri els seus drets i li pugui orientar amb garanties sobre la decisió més adequada per a vostè i la seva família.

A Heura Advocades som advocats especialistes en dret de família.

Ens encantaria ajudar-lo i posar els nostres coneixements i experiència a la seva disposició.

Contacti amb nosaltres »

Expliqui'ns el seu cas i l'ajudarem:

Últims articles:

Altres articles relacionats: