info@heuraadvocades.com

Cr. Bruc 7, Ppal 1ª, 08010 Barcelona

Advocades de Família a Barcelona

Advocat de Parella de fet a Barcelona

Si està buscant una advocat per assessorar-se sobre parella de fet a Barcelona, a Heura Advocades ens encantaria posar els nostres coneixements i experiència a la seva disposició.

Som un equip d’especialistes en dret de família, amb acreditada experiència i un especial coneixement de la legislació aplicable a Catalunya perquè vostè compti amb el millor assessorament possible.

Durant la convivència amb una parella estable poden esdevenir tot tipus de situacions i per això és important que conegui els seus drets i els de la seva parella i com protegir-los.

Un assessorament professional és clau per prendre les decisions correctes i poder afrontar qualsevol situació amb totes les garanties.

Demani la seva cita informativa per telèfon, correu electrònic o mitjançant el formulari de contacte. Estem ubicats al centre de Barcelona.

advocat de parella de fet a barcelona

Com fer-se parella de fet a Barcelona

abogado pareja estable barcelona

L’article 234-1 CCCat explica que dues persones que conviuen en una comunitat de vida anàloga a la matrimonial es consideren parella estable en qualsevol dels casos següents:

1) Si la convivència dura més de dos anys ininterromputs

2) Si durant la convivència tenen un fill comú

3) Si formalitzen la relació en escriptura pública davant notari.

No poden constituir una parella estable els menors d’edat no emancipats, les persones relacionades per parentiu en línia recta, o en línia col·lateral dins del segon grau.

Tampoc poden constituir una parella estable les persones casades i no separades de fet i les persones que convisquin en parella amb una tercera persona.

A Catalunya hi ha el registre de parelles estables de Catalunya. En ell s’inscriuen les parelles estables constituïdes d’acord amb el Codi civil de Catalunya i els seus extincions.

La inscripció en aquest registre és voluntària, no té caràcter constitutiu i requereix el consentiment dels dos convivents.

Drets de la parella estable en cas d'extinció de la relació

Ús de l’habitatge familiar: Els convivents en parella estable poden acordar l’atribució a un d’ells de l’ús de l’habitatge familiar per satisfer en la part que sigui pertinent els aliments dels fills comuns que convisquin amb el beneficiari de l’ús o l’eventual prestació alimentària d’aquest.

Si no hi ha acord, en el cas que els convivents tinguin fills comuns, l’autoritat judicial pot atribuir l’ús de l’habitatge familiar tenint en compte les circumstàncies de el cas i aplicant una sèrie de regles concretades a l’article 234-8 CCCat.

Prestació alimentària: qualsevol dels convivents la pot reclamar a l’altre si la necessita per a atendre adequadament la seva sustentació si la convivència ha minvat la capacitat de la persona sol·licitant d’obtenir ingressos.

També es pot sol·licitar si té la guarda de fills comuns, en circumstàncies en què la seva capacitat d’obtenir ingressos resti minvada.

Si un dels convivents mor abans que passi un any des de l’extinció de la parella estable, l’altre, en els tres mesos següents a la mort, pot reclamar als hereus el seu dret a aquesta prestació.

Compensació econòmica per raó de treball: Aquesta compensació es dóna quan un convivent ha treballat per a la casa substancialment més que l’altre o ha treballat per a l’altre sense retribució o amb una retribució insuficient.

El convivent en aquest cas té dret a una compensació econòmica per aquesta dedicació sempre que en el moment del cessament de la convivència l’altre hagi obtingut un increment patrimonial superior.

Pel que fa a l’exercici de la guarda dels fills i relacions personals s’apliquen els mateixos preceptes que en cas de separació, divorci o nul·litat matrimonial.

abogada pareja de hecho barcelona

Altres drets de la parella estable a Barcelona

Pensió de viduïtat: Perquè el vidu o vídua d’una parella de fet estable pugui ser beneficiària d’aquesta pensió, a més de complir la resta de requisits legals, s’exigeix que hi hagi hagut residència en comú durant els darrers 5 anys.

També s’exigeix que la parella de fet consti inscrita en un registre oficial o en un document públic durant, al menys, els últims dos anys anteriors a la defunció.

La inscripció com a parella de fet estable també concedeix la possibilitat que els estrangers nacionals de tercers estats, familiars d’espanyols o nacionals comunitaris, puguin sol·licitar una autorització de residència com a familiar de comunitari.

En cas d’incapacitació, en cas que un dels membres de la parella estable sigui declarat incapaç, el convivent ocupa el primer lloc en l’ordre de preferència de la decisió judicial.

Últimes publicacions

Formulari de contacte

Pot fer-nos una primera consulta confidencial per mitjà del següent formulari