info@heuraadvocades.com

Cr. Bruc 7, Ppal 1ª, 08010 Barcelona

L’assetjament laboral o mobbing

L’assetjament laboral o mobbing és un tipus de violència, normalment psicològica, encara que pot ser física o sexual, en l’àmbit laboral per part d’una o diverses persones de forma sistemàtica cap a una altra o altres persones.

Quins són els tipus d’assetjament laboral o mobbing?

Els tipus d’assetjament són:

1.- Segons la posició jeràrquica a l’empresa, l’assetjament pot ser:

 1. Assetjament vertical: és el que prové tant d’un superior jeràrquic cap a un treballador/a subordinat, com d’un subordinat cap al seu superior.
 2. Assetjament horitzontal: és el que prové d’un treballador/a del mateix nivell jeràrquic.

2.- Segons l’objectiu de l’assetjador, l’assetjament pot ser:

 1. Assetjament institucional o estratègic: és el que prové estratègicament de l’empresa cap als seus treballadors perquè cessin voluntàriament i així evitar el pagament de la indemnització per acomiadament.
 2. Assetjament de direcció o gestió: és el que prové d’un òrgan de gestió de l’empresa contra un treballador/a per aconseguir determinats objectius, sigui perquè el treballador cessi del seu treball voluntàriament, sigui per augmentar objectius o altres intencions de tipus disciplinari.
 3. Assetjament pervers: és el que prové d’algú amb una personalitat manipulativa i retorçada per aconseguir un ambient negatiu i tòxic.
 4. Assetjament discriminatori: és el que prové d’algú cap a una altra persona per raons de raça, gènere, condició sexual, ideologia política, malaltia, etc.
assetjament laboral o mobbing

Com es materialitza l’assetjament laboral?

Els fets més comuns d’assetjament laboral són:

 1. L’aïllament de l’treballador/a.
 2. L’acumulació i excessos de tasques.
 3. La privació o falta de tasques, o boreout.
 4. La desqualificació i l’assignació de funcions per menyscabar al treballador/a.
 5. Els canvis arbitraris i reiterats de tasques.
 6. Les modificacions permanents d’horaris.
 7. La privació i ocultació d’informació, instruments i documents.
 8. Els crits, humiliacions, coaccions, amenaces, injúries i violència contra la integritat física o moral i la llibertat física o sexual.
 9. La discriminació per raons de gènere, raça, aparença física, ideologia, etc
 10. La manca de mesures de protecció i seguretat per al treballador/a.

Com denunciar l’assetjament laboral o mobbing?

El treballador/a ha de comunicar a l’empresa els fets i l’autor/a i l’empresa ha de prendre les mesures per evitar que es repeteixi la situació fustigadora.

Si l’empresa no pren les mesures, el treballador/a ho ha de denunciar a la Inspecció de Treball perquè realitzi la inspecció sobre els fets i emeti un informe sobre la situació.

El treballador/a pot reclamar judicialment en els jutjats següents:

 1. Via laboral: pel cas que el treballador/a vulgui posar fi a la relació laboral.
 2. Via penal: pel cas que els fets estiguin tipificats com a delicte.
 3. Via administrativa: pel cas d’assetjament per part d’un funcionari en l’àmbit de l’administració pública.

Quins són els efectes de l’assetjament laboral o mobbing?

El treballador/a a causa de l’assetjament laboral pot patir conseqüències sobre la seva salut (estrès, ansietat, cansament, marejos, trastorns de la son, etc.) i en els seus àmbits familiar, laboral i social.

¿Pot causar baixa mèdica el treballador per persecució laboral o mobbing?

El metge pot formalitzar la baixa mèdica del treballador/a.

Aquest tipus de baixa mèdica es per un motiu laboral, ja que es tracta d’una contingència professional.

Si s’escau el treballador/a ha de sol·licitar a l’INSS que modifiqui la baixa per malaltia comuna per una baixa per contingència professional.

La prestació econòmica per baixa mèdica per contingència professional és del 75% de la base reguladora, podent, per conveni col·lectiu d’aplicació en la seva empresa, augmentar al 100%.

Quines són les proves per provar l’assetjament laboral?

En cas d’assetjament laboral o mobbing, el treballador/a ha de provar els fets i ha d’aportar totes les proves que tingui per demostrar la situació d’assetjament laboral.

Les proves són:

 1. Prova documental:
  a) Missatges de text o oralment, per escrit o gravacions de veu, imatges o vídeos, per correu ordinari, electrònic o aplicacions diverses (whatsapp, etc.).
  b) Informe d’Inspecció de treball i altres sobre la investigació dels fets.
 2. Prova testifical: són els companys de feina o altres persones que han presenciats els fets d’assetjament.
 3. Prova pericial: són els experts que avaluen a la víctima del assetjament, determinen el quadre clínic i emeten el corresponent dictamen sobre els fets, el diagnòstic psicològic i mèdic, el tractament i la relació de causalitat entre els fets de fustigació i els efectes sobre la salut.

Quina és la indemnització per assetjament laboral o mobbing?

Les indemnitzacions en matèria d’assetjament laboral o mobbing són:

1.- Via laboral: l’article 50 de l’Estatut dels Treballadors estableix que la indemnització és la mateixa que la de l’acomiadament improcedent de l’article 56 de l’ET.

La indemnització que correspon és de 45 dies per any treballat (fins al 11-02-2012) i 33 dies per any treballat (des del 12-02-2012), prorratejant-se per mesos els períodes de temps inferiors a un any, fins a un màxim de vint mensualitats.

El treballador a també té dret a una indemnització addicional per danys morals i a rebre la prestació per desocupació que correspongui.

2.- Via penal: el Codi penal pel cas de condemna pot establir una indemnització de danys i perjudicis.

El jutjat penal aplica normalment el barem per als accidents de trànsit.

Contacti amb nosaltres »

Expliqui'ns el seu cas i l'ajudarem:

Últims articles:

Quan paga el FOGASA

Quan paga el FOGASA?

Perquè el FOGASA pagui cal que s’hagi declarat judicialment la insolvència o el concurs de creditors de l’empresa i que els treballadors/es no aconsegueixin cobrar les quantitats que aquesta els deu per raó del seu treball.

Llegir més >>
La baixa mèdica

La baixa mèdica

La baixa mèdica és la decisió mèdica per la qual s’inicia un període d’incapacitat temporal pel qual el treballador/a no treballarà temporalment per malaltia o accident.

Llegir més >>

Altres articles relacionats:

contracte temporal és indefinit

El meu contracte temporal és indefinit?

Un contracte temporal es considera indefinit quan el treballador realitza tasques pròpies de l’empresa que no són eventuals, quan realitza treballs per als quals no ha estat contractat i quan la causa del contracte ha finalitzat i segueix treballant.

Llegir més >>
Sóc un fals autònom

Sóc un fals autònom?

Un treballador que està exercint el seu treball sota el règim d’autònoms és un fals autònom quan en el seu treball es donen els requisits d’una relació laboral.

Llegir més >>