info@heuraadvocades.com

Cr. Bruc 7, Ppal 1ª, 08010 Barcelona

Advocats Laboralistes a Barcelona

Especialistes en Acomiadaments i Indemnitzacions

Advocat Acomiadament Barcelona

L’han acomiadat o creu que l’acomiadaran? Busca una advocada o advocat acomiadament a Barcelona? Poseu-vos en mans de professionals i deixeu-vos assessorar per un excel·lent equip d’experts en dret laboral.

Els nostres més de 20 anys d’exercici com a advocades i advocats d’acomiadaments a Barcelona ens permeten oferir un assessorament complet a tot tipus d’acomiadaments.

A Heura Advocades les consultes sobre acomiadaments són sempre gratuïtes. Els nostres honoraris són un percentatge de la quantitat final que vostè acabi percebent. És a dir, vostè només haura de pagar-nos si vosté cobra. 

Un acomiadament sempre és una decisió unilateral de l’empresa per la qual prescindeix dels serveis d’un treballador. L’empresa ha de formalitzar-ho per escrit, al·legar-ne els motius, especificar la data d’efectes i notificar al treballador una proposta de saldo i liquidació.

El treballador no està obligat a signar cap document de fi de la relació laboral i pot impugnar el seu acomiadament al jutjat en el termini de 20 dies.

Contacteu amb nosaltres al 93 385 98 52 i permeteu que us ajudem amb rigor professional, des de l’honestedat i amb total transparència. Més del 95% de casos d’acomiadaments de treballador GUANYATS.

Advocat Acomiadament Barcelona

Advocat Acomiadament Improcedent Barcelona

abogada despido barcelona

L’acomiadament serà improcedent quan l’empresa, unilateralment, extingeix la relació laboral sense atendre als requisits o a les causes legals.

Quan un acomiadament és declarat improcedent l’empresari pot optar entre la readmissió de treballador o l’abonament d’una indemnització.

Si opta per la indemnització aquesta serà de 45 dies per any treballat (fins al 11-02-2012) i 33 dies per any treballat (des del 12-02-2012), prorratejant-ne per mesos els períodes de temps inferiors a un any, fins a un màxim de vint mensualitats.

En el cas que s’opti per la readmissió, el treballador té dret als salaris de tramitació que són els deixats de percebre des del dia de l’acomiadament fins a la notificació de la sentència o fins que el treballador/a hagués trobat una altra feina.

Advocat Acomiadament Nul Barcelona

És nul l’acomiadament quan la decisió extintiva de l’empresari tingués com a mòbil algunes de les causes de discriminació prohibides en la Constitució o en la llei o bé s’hagués produït amb violació de drets fonamentals i llibertats públiques del treballador/a.

És nul l’acomiadament per raça, sexe, edat, religió, opinió o qualsevol altra circumstància personal.

És nul l’acomiadament d’embarassades i treballadores víctimes de violència de gènere.

És nul l’acomiadament d’un empleat/da en baixa per maternitat o paternitat, o que ja hagi iniciat una acollida o adopció.

És nul l’acomiadament d’un treballador/a que hagi sol·licitat o estigui gaudint d’una reducció de jornada per a la cura dels fills o una excedència per cuidar els seus fills o familiars malalts.

És nul un acomiadament individual que ha de seguir el procediment de l’acomiadament col·lectiu.

És nul l’acomiadament durant una baixa mèdica produïda en l’àmbit laboral quan s’estima que hi ha una discriminació clara a l’empleat/da per la seva condició de discapacitat temporal.

És important tenir en compte que, encara que es donin aquestes circumstàncies, l’acomiadament no serà nul si es declara la seva procedència per motius no relacionats amb aquestes.

L’acomiadament nul té l’efecte de la readmissió immediata del treballador/a, amb abonament dels salaris deixats de percebre. Si es poden acreditar danys i perjudicis també es podrà sol·licitar una indemnització.

Asesoramiento laboral en Barcelona

Advocat Acomiadament Disciplinari Barcelona

abogada despido barcelona

L’acomiadament disciplinari és un acomiadament per raons de tipus disciplinari.

El contracte de treball podrà extingir-se per decisió de l’empresari, mitjançant l’acomiadament basat en un incompliment greu i culpable del treballador.

Es consideraran incompliments contractuals:

 1. Les faltes repetides i injustificades d’assistència o puntualitat a la feina.
 2. La indisciplina o desobediència en el treball.
 3. Les ofenses verbals o físiques a l’empresari o a les persones que treballen a l’empresa o als familiars que convisquin amb ells.
 4. La transgressió de la bona fe contractual, així com l’abús de confiança en l’acompliment de la feina.
 5. La disminució continuada i voluntària en el rendiment de treball normal o pactat.
 6. L’embriaguesa habitual o toxicomania si repercuteixen negativament en el treball.
 7. L’assetjament per raó d’origen racial o ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual i l’assetjament sexual o per raó de sexe a l’empresari o a les persones que treballen a l’empresa.

Advocat Acomiadament Objectiu Barcelona

L’acomiadament objectiu és un acomiadament per causes objectives legalment procedents.

Aquestes causes són:

1.- Per ineptitud del treballador/a coneguda o sobrevinguda amb posterioritat a la seva col·locació efectiva en l’empresa. La ineptitud existent amb anterioritat a l’acompliment d’un període de prova no es pot al·legar amb posterioritat a aquest compliment.

2.- Per falta d’adaptació del treballador/a a les modificacions tècniques operades en el seu lloc de treball, quan aquests canvis siguin raonables.

Prèviament l’empresari haurà d’oferir al treballador un curs dirigit a facilitar l’adaptació a les modificacions operades. El temps destinat a la formació es considerarà en tot cas temps de treball efectiu.

L’extinció no pot ser acordada per l’empresari fins que hagin transcorregut, com a mínim, dos mesos des que es va introduir la modificació o des que va finalitzar la formació dirigida a l’adaptació.

3.- Quan concorrin causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció.

Els requisits en aquest cas són els següents:

 • Comunicació escrita al treballador expressant la causa.
 • Posar a disposició del treballador, simultàniament al lliurament de la comunicació escrita, la indemnització de vint dies per any de servei, prorratejant per mesos els períodes de temps inferiors a un any i amb un màxim de dotze mensualitats.
 • Concessió d’un termini de preavís de quinze dies, a comptar del lliurament de la comunicació personal al treballador fins a l’extinció del contracte de treball
abogados laboralistas barcelona

Advocat Acomiadament Col·lectiu Barcelona (ERO)

abogado acoso laboral o mobbing

Un ERO és un expedient d’acomiadament col·lectiu iniciat per l’empresa que està contemplat en l’article 51 de l’Estatut dels Treballadors.

Les causes que pot al·legar l’empresa per fer un ERO poden ser:

 • Causes econòmiques: poden donar-se quan dels resultats de l’empresa es desprengui una situació econòmica negativa.
 • Causes tècniques: poden donar-se quan es produeixin canvis, entre altres, en l’àmbit dels mitjans o instruments de producció.
 • Causes organitzatives: poden donar-se quan es produeixin canvis, entre altres, en l’àmbit dels sistemes i mètodes de treball de personal o en la manera d’organitzar la producció.
 • Causes productives: poden donar-se quan es produeixin canvis, entre altres, en la demanda dels productes o serveis que l’empresa pretén col·locar al mercat.
 • Causes de força major: poden donar-se quan es produeixin fets o esdeveniments involuntaris de caràcter imprevisible, o previsible, però inevitable, que impossibiliti definitivament la prestació de treball.

Últimes publicacions - Advocat Acomiadament Barcelona

Quan paga el FOGASA

Quan paga el FOGASA?

Perquè el FOGASA pagui cal que s’hagi declarat judicialment la insolvència o el concurs de creditors de l’empresa i que els treballadors/es no aconsegueixin cobrar les quantitats que aquesta els deu per raó del seu treball.

Llegir més >>
Formulari de contacte

Pot fer-nos una primera consulta confidencial per mitjà del següent formulari