info@heuraadvocades.com

Cr. Bruc 7, Ppal 1ª, 08010 Barcelona

Quan paga el FOGASA?

Quan paga el FOGASA

En quines situacions paga el FOGASA? Aquesta és una de les preguntes que sovint ens fan els nostres clients que tenen problemes per cobrar de la seva empresa.

Perquè el FOGASA pagui cal que s’hagi declarat judicialment la insolvència o el concurs de creditors de l’empresa i que els treballadors/es no aconsegueixin cobrar les quantitats que aquesta els deu per raó del seu treball.

En tot cas, tota resolució en què consti la declaració d’insolvència serà dictada prèvia audiència del FOGASA.

Què és el FOGASA?

El Fons de Garantia Salarial (FOGASA) és un organisme autònom de caràcter administratiu, adscrit a l’Ministeri de Treball i Seguretat Social, que cobreix les insolvències empresarials declarades.

Qui són els beneficiaris/es del FOGASA?

Són tots els treballadors i treballadores vinculats/des per relació laboral.

Estan exclosos els socis/es de cooperatives de treball associat i treballadors/es al servei de la llar familiar, així com altres determinats en l’Estatut dels Treballadors i en la Llei General de Seguretat Social.

Quins conceptes i quantitats paga el FOGASA?

Segons l’article 33 de l’ET, el FOGASA abonarà als treballadors i treballadores els conceptes i quantitats següents:

 1. Els salaris.
 2. Les indemnitzacions.

Els salaris que paga FOGASA.

Els salaris que paga el FOGASA són els que estan pendents de pagament, a causa d’insolvència o concurs de l’empresari i poden ser:

 1. Els salaris reconeguts en acte de conciliació o en resolució judicial.
 2. Els salaris de tramitació.

El FOGASA pagarà l’import superior a la quantitat resultant de multiplicar el doble del salari mínim interprofessional (SMI) diari, incloent la part proporcional de les pagues extraordinàries, pel nombre de dies de salari pendent de pagament, amb un màxim de 120 dies.

En 2.020, el límit del salari que paga el FOGASA és de 8.383,20 Euros.

El càlcul d’aquesta quantitat es realitza atenent al fet que el SMI diari per al 2020 és de 30,00 Euros, el doble, amb prorrateig de pagues extres, és 69,86 Euros, multiplicat per 120 dies, tenim que, tal com hem dit, el límit de salari que paga el FOGASA en 2.020 està en 8.383,20 Euros.

Les indemnitzacions que paga FOGASA.

Les indemnitzacions que pagarà el FOGASA poden ser:

 1. Les indemnitzacions reconegudes com a conseqüència de sentència, interlocutòria, acte de conciliació judicial o resolució administrativa a favor dels treballadors a causa d’acomiadament o extinció dels contractes d’acord amb els articles 50, 51 i 52 de l’ET.
 2. Les indemnitzacions per extinció de contractes d’acord amb la llei concursal.
 3. Les indemnitzacions per extinció de contractes temporals o de durada determinada en els casos que legalment procedeixin.

El FOGASA pagarà el límit màxim d’una anualitat, sense que el salari diari, base de càlcul, pugui excedir del doble del SMI, incloent la part proporcional de les pagues extraordinàries.

A més, l’import de la indemnització es calcularà sobre la base de 30 dies per any de servei.

Específicament, les indemnitzacions que quedaran garantides pel Fogasa són les següents:

 1. Acomiadaments improcedents: indemnització de 30 dies per any treballat.
 2. Acomiadaments nuls: indemnització de 30 dies per any treballat.
 3. Acomiadaments per causes objectives: indemnització de 20 dies per any treballat.
 4. Extincions col·lectives: a través d’Expedients de Regulació d’Ocupació (ERO), indemnització de 20 dies per any treballat.
 5. Extincions de contractes temporals o de durada determinada: indemnització de 8 o 12 dies per any treballat.
 6. Extincions per voluntat del treballador emparades en una causa justa (l’extinció regulada a l’article 50 de l’ET): indemnització de 30 dies per any treballat.

Al 2.020, el límit de la indemnització que paga el FOGASA és de 25.498,90 Euros.

El càlcul d’aquesta quantitat es realitza atenent al fet que el SMI diari per al 2020 és de 30,00 Euros, el doble, amb prorrateig de pagues extres, és 69,86 Euros, multiplicat per 365 dies, tenim que, tal com hem dit, el límit de la indemnització que paga el FOGASA en 2.020 està en 25.498,90 Euros.

Quins conceptes i quantitats no paga el FOGASA?

El FOGASA no pagarà les quantitats següents:

1.- Les indemnitzacions reconegudes en conciliació administrativa, llevat de les derivades de l’expedient de regulació d’ocupació (ERO), en tant que el que s’ha acordat en la mateixa només té força executiva entre les parts intervinents.

2.- Els plusos de distància i transport, vestuari, menyscapte de diners, desgast d’útils i eines, dietes, complements d’incapacitat temporal (IT) i qualsevol altre de naturalesa indemnitzatòria.

Quin és el termini per a sol·licitar al FOGASA les quantitats degudes per l’empresa?

El termini per a sol·licitar les prestacions del FOGASA serà d’1 any comptat des de la data de l’acte de conciliació, sentència, resolució de l’autoritat laboral o resolució judicial complementària d’aquestes en què es reconegui el deute per salaris o es fixin les indemnitzacions.

El termini s’interromp per l’exercici de les accions executives o de reconeixement del crèdit en procediment concursal i per les altres formes legals d’interrupció de la prescripció.

Com s’inicia el procediment davant el FOGASA?

El procediment s’inicia d’ofici o mitjançant la presentació de la sol·licitud pel treballador o treballadora o pels seus apoderats.

Quins documents hem d’acompanyar amb la sol·licitud al FOGASA?

Segons l’article 25 de l’RD 505/1985 de 6 de març, sobre l’organització i funcionament deL FOGASA, la sol·licitud haurà d’acompanyar, segons sigui el procediment, els documents següents:

 1. Fotocòpia del DNI de cada treballador/a.
 2. Carta d’acomiadament.
 3. Demanda.
 4. Acta de conciliació administrativa.
 5. Acta de conciliació judicial o sentència en què es reconegui el deute, amb la deguda diligència de fermesa.
 6. Demanda d’execució.
 7. Acte d’execució.
 8. Decret d’insolvència.
 9. En el supòsit de procediment concursal, la interlocutòria de declaració concursal i la certificació d’inclusió dels crèdits dels treballadors en la llista de creditors per un import igual o superior al què es sol·liciti al FOGASA.
 10. En els casos d’indemnitzacions impagades, la resolució judicial o certificació de la resolució administrativa en què es declari o autoritzi l’extinció del contracte de treball, en ambdós casos, amb diligència de fermesa.

Quan resoldrà el FOGASA?

El FOGASA procedirà a la instrucció d’un expedient per a la comprovació de la procedència dels salaris i indemnitzacions reclamats.

El FOGASA dictarà resolució en el termini màxim de 3 mesos comptats des de la presentació en forma de la sol·licitud.

La notificació a l’interessat s’ha de tramitar dins del termini de 10 dies a partir de la data en què l’acte hagi estat dictat.

Transcorregut aquest termini sense que hagi recaigut resolució expressa, el sol·licitant podrà entendre estimada per silenci administratiu la sol·licitud de reconeixement de les obligacions de pagament a favor seu dins dels límits legals.

Es pot presentar recurs contra la resolució del FOGASA?

La resolució de FOGASA es pot impugnar mitjançant demanda davant l’òrgan jurisdiccional de l’ordre social competent en el termini de 2 mesos comptats des del dia següent al de la notificació si l’acte és exprés.

Si res manifestés el FOGASA, llavors el termini per recórrer de 2 mesos es comptarà a partir de l’endemà del dia en què s’hagi d’entendre estimada la sol·licitud d’acord amb el que estableix a l’apartat anterior pel silenci.

Com paga el FOGASA?

El FOGASA paga mitjançant transferència al compte bancari que indiqui el treballador/a.

Contacti amb nosaltres »

Expliqui'ns el seu cas i l'ajudarem:

Últims articles:

La baixa mèdica

La baixa mèdica

La baixa mèdica és la decisió mèdica per la qual s’inicia un període d’incapacitat temporal pel qual el treballador/a no treballarà temporalment per malaltia o accident.

Llegir més >>

Altres articles relacionats:

contracte temporal és indefinit

El meu contracte temporal és indefinit?

Un contracte temporal es considera indefinit quan el treballador realitza tasques pròpies de l’empresa que no són eventuals, quan realitza treballs per als quals no ha estat contractat i quan la causa del contracte ha finalitzat i segueix treballant.

Llegir més >>
Sóc un fals autònom

Sóc un fals autònom?

Un treballador que està exercint el seu treball sota el règim d’autònoms és un fals autònom quan en el seu treball es donen els requisits d’una relació laboral.

Llegir més >>