info@heuraadvocades.com

Cr. Bruc 7, Ppal 1ª, 08010 Barcelona

La mobilitat geogràfica en el treball

La mobilitat geogràfica en el treball

La mobilitat geogràfica és el desplaçament o trasllat d’un treballador a un altre centre de treball, en una localitat diferent, que requereixi un canvi de residència del treballador.

Per això, no tot canvi de centre de treball implica una mobilitat geogràfica.

Serà un desplaçament quan l’empresa acordi que el canvi d’ubicació de centre de treball és temporal.

Serà un trasllat quan la decisió empresarial de canvi d’ubicació de centre de treball té caràcter definitiu o permanent.

Tant en el cas dels trasllats com en el dels desplaçaments l’empresa ha de regir-se per la normativa legal vigent en matèria de mobilitat geogràfica.

Els treballadors/es poden impugnar la decisió empresarial si consideren que l’empresa no compleix amb aquesta normativa.

En les situacions de mobilitat geogràfica dels representants legals dels treballadors tenen prioritat de permanència en els llocs de treball.

Mitjançant conveni col·lectiu o acord assolit durant el període de consultes es podran establir prioritats de permanència a favor de treballadors d’altres col·lectius, com ara treballadors amb càrregues familiars, majors de determinada edat o persones amb discapacitat.

El trasllat en la mobilitat geogràfica.

Què és un trasllat de centre de treball?

Segons l’article 40.1 ET, el trasllat és la mobilitat amb caràcter permanent d’un treballador/a o treballadors/es per part de l’empresa d’un centre de treball a un altre lloc.

Els requisits legals del trasllat són:

 1. Que el trasllat dels treballadors/es sigui a un altre centre de treball diferent de la mateixa empresa que exigeixi canvis de residència.
 2. Que hi hagi raons econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció.
 3. Que la notificació a l’treballador, així com als seus representants legals, sigui amb una antelació mínima de 30 dies a la data de la seva efectivitat.

Els jutges i tribunals han especificat que estem davant d’un trasllat valorant cada cas i els factors següents:

 1. La distància al nou centre de treball, considerant al voltant de 30 km com la distància de referència.
 2. El temps de desplaçament, quan és més de 2 hores diàries.
 3. Els mitjans i costos de l’transport, tant els privats i els públics i les despeses.
 4. La jornada laboral de treballador/a, sigui a temps complet o parcial.

Quins drets té el treballador en un trasllat?

El treballador pot optar entre:

1.- El trasllat, percebent una compensació per despeses.

La compensació comprendrà tant les despeses pròpies com les dels familiars al seu càrrec, en els termes que es convinguin entre les parts, i mai serà inferior als límits mínims establerts en els convenis col·lectius.

2.- L’extinció del seu contracte, percebent una indemnització de 20 dies de salari per any de servei, prorratejant per mesos els períodes de temps inferiors a 1 any i amb un màxim de 12 mensualitats.

Quins tipus de trasllat hi ha?

El trasllat pot ser:

 1. Individual
 2. Col·lectiu

El trasllat individual en la mobilitat geogràfica

Quan el trasllat és individual?

El trasllat és individual en els supòsits següents:

 1. Quan afecta fins i tot tots els treballadors del centre de treball, quan en aquest hagi fins a 5 treballadors.
 2. Quan sense afectar la totalitat del centre de treball, quan el nombre de treballadors afectats és inferior a l’indicat per al trasllat col·lectiu.
Pot el treballador impugnar la decisió empresarial de mobilitat geogràfica?

La decisió empresarial de trasllat és executiva.

No obstant això, el treballador que, no havent optat per l’extinció del seu contracte, es mostri disconforme amb la decisió empresarial la pot impugnar individualment davant els jutjats i tribunals.

La sentència declararà el trasllat com:

 1. Justificat.
 2. Injustificat i, en aquest últim cas, reconeixerà el dret del treballador a ser reincorporat al centre de treball d’origen.

Quan, a fi d’eludir les previsions legals sobre trasllat col·lectiu, l’empresa realitzi trasllats en períodes successius de 90 dies en nombre inferior als llindars assenyalats per al trasllat col·lectiu, sense que concorrin causes noves que justifiquin aquesta actuació, aquests nous trasllats es consideraran efectuats en frau de llei i seran declarats nuls i sense efecte.

El trasllat col·lectiu en la mobilitat geogràfica

Segons l’article 40.2 ET, és el trasllat d’un conjunt de treballadors/es per part de l’empresa d’un centre de treball definitivament a un altre lloc.

Quan estem davant un trasllat col·lectiu?

El trasllat és col·lectiu en els supòsits següents:

 1. Quan afecti la totalitat del centre de treball, sempre que aquest ocupi més de 5 treballadors.
 2. Quan sense afectar la totalitat del centre de treball, en un període de 90 dies comprengui un nombre de treballadors de, al menys:
 • 10 treballadors, en les empreses que ocupin menys de 100 treballadors.
 • El 10% del nombre de treballadors de l’empresa en aquelles que ocupin entre 100 i 300 treballadors.
 • 30 treballadors en les empreses que ocupin més de 300 treballadors.
Com és el procediment de trasllat col·lectiu?

Les fases de l’trasllat col·lectiu són:

 1. Comunicació inicial.
 2. Creació de la comissió negociadora.
 3. Període de consultes.
 4. Comunicació del resultat a l’autoritat laboral.
 5. Comunicació als treballadors.
Comunicació inicial.

La comunicació inicial ha de ser realitzada de manera fefaent per part de l’empresa als treballadors/es o als seus representants indicant la intenció d’iniciar un procediment de trasllat.

Creació de la comissió negociadora.

La consulta es durà a terme en una única comissió negociadora, si bé, d’existir diversos centres de treball, quedarà circumscrita als centres afectats pel procediment.

La comissió negociadora estarà integrada per un màxim de 13 membres en representació de cadascuna de les parts

Pel que fa a l’termini màxim per a la constitució de la comissió representativa dels treballadors serà de 7 dies des de la data de la referida comunicació, llevat que algun dels centres de treball que vagi a estar afectat pel procediment no compti amb representants legals dels treballadors, en què el termini serà de 15 dies.

Període de consultes.

Si el trasllat és col·lectiu, ha d’anar precedit d’un període de consultes amb els representants legals dels treballadors d’una durada no superior a 15 dies.

Aquest període de consultes ha de versar sobre les causes motivadores de la decisió empresarial i la possibilitat d’evitar o reduir els seus efectes, així com sobre les mesures necessàries per atenuar les seves conseqüències per als treballadors afectats

L’empresari i la representació dels treballadors podran acordar en qualsevol moment la substitució del període de consultes a què es refereix aquest apartat per l’aplicació del procediment de mediació o arbitratge que sigui aplicable en l’àmbit de l’empresa, que s’ha de desenvolupar dins del termini màxim assenyalat per a aquest període.

A) Inici.

La direcció de l’empresa pot comunicar l’inici de el període de consultes als representants dels treballadors.

L’obertura de el període de consultes s’ha de notificar a l’autoritat laboral per al seu coneixement.

B) Desenvolupament.

Durant el període de consultes, les parts han de negociar de bona fe, amb vista a la consecució d’un acord.

Aquest acord requereix la conformitat de la majoria dels representants legals dels treballadors o, si escau, de la majoria dels membres de la comissió representativa dels treballadors sempre que, en ambdós casos, representin la majoria dels treballadors del centre o centres de treball afectats.

C) Finalització.

El període de consultes tindrà el resultat següent:

 • Acord: Es requereix la conformitat de la majoria dels representants legals dels treballadors o, si escau, de la majoria dels membres de la comissió representativa dels treballadors sempre que, en ambdós casos, representin la majoria dels treballadors del centre o centres de treball afectats.
 • No acord: Els representants legals dels treballadors o, si escau, de la majoria dels membres de la comissió representativa dels treballadors no conformen una majoria per arribar a un acord amb l’empresa.
Comunicació de l’resultat a l’autoritat laboral.

Les posicions de les parts i la decisió empresarial després de la conclusió de les consultes s’han de notificar a l’autoritat laboral per al seu coneixement.

Comunicació als treballadors.

Després de la finalització del període de consultes l’empresari notificarà als treballadors la seva decisió sobre el trasllat, de conformitat amb els requisits legals indicats en l’article 40.1 ET.

¿Es pot iniciar l’acció de conflicte col·lectiu d’impugnació del trasllat?

Contra la decisió empresarial es podrà reclamar en conflicte col·lectiu.

És rellevant indicar que la interposició del conflicte paralitzarà la tramitació de les accions individuals iniciades fins a la seva resolució.

El desplaçament en la mobilitat geogràfica.

Què és un desplaçament?

Un desplaçament és una decisió empresarial que implica pel treballador un canvi d’ubicació del seu centre de treball de forma temporal.

Segons l’article 40.6 ET, el desplaçament ha de complir amb els requisits següents:

 1. Que l’empresa efectuï desplaçaments temporals dels seus treballadors que exigeixin que aquests resideixin en poblacions diferents de la del seu domicili habitual.
 2. Que hi hagi raons econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, o bé per contractacions referides a l’activitat empresarial.
 3. Que sigui informat el treballador del desplaçament amb una antelació suficient a la data de la seva efectivitat, que no podrà ser inferior a 5 dies laborables en el cas de desplaçaments de durada superior a 3 mesos.

Quins drets té el treballador/a en els desplaçaments?

Els drets de l’treballador / a per desplaçaments són:

 1. El pagament, a més dels salaris, de les despeses de viatge i les dietes.
 2. En desplaçament de durada superior a 3 mesos, el treballador té dret a un permís de 4 dies laborables en el seu domicili d’origen per cada 3 mesos de desplaçament, sense computar com a tals els de viatge, les despeses dels quals aniran a càrrec de l’empresari/a.

Pot impugnar el treballador/a l’ordre empresarial de desplaçament?

Contra l’ordre de desplaçament, sense perjudici de la seva executivitat, podrà recórrer el treballador/a davant del jutjat.

La sentència declararà el trasllat com:

 1. Justificat
 2. Injustificat i, en aquest últim cas, reconeixerà el dret del treballador a ser reincorporat al centre de treball d’origen.

Quan els desplaçaments poden ser tractats com un trasllat?

Els desplaçaments la durada dels quals en un període de 3 anys excedeixi de 12 mesos tindran, a tots els efectes, el tractament previst a la llei per als trasllats.

Contacti amb nosaltres »

Expliqui'ns el seu cas i l'ajudarem:

Últims articles:

Quan paga el FOGASA

Quan paga el FOGASA?

Perquè el FOGASA pagui cal que s’hagi declarat judicialment la insolvència o el concurs de creditors de l’empresa i que els treballadors/es no aconsegueixin cobrar les quantitats que aquesta els deu per raó del seu treball.

Llegir més >>
La baixa mèdica

La baixa mèdica

La baixa mèdica és la decisió mèdica per la qual s’inicia un període d’incapacitat temporal pel qual el treballador/a no treballarà temporalment per malaltia o accident.

Llegir més >>

Altres articles relacionats:

contracte temporal és indefinit

El meu contracte temporal és indefinit?

Un contracte temporal es considera indefinit quan el treballador realitza tasques pròpies de l’empresa que no són eventuals, quan realitza treballs per als quals no ha estat contractat i quan la causa del contracte ha finalitzat i segueix treballant.

Llegir més >>
Sóc un fals autònom

Sóc un fals autònom?

Un treballador que està exercint el seu treball sota el règim d’autònoms és un fals autònom quan en el seu treball es donen els requisits d’una relació laboral.

Llegir més >>