info@heuraadvocades.com

Cr. Bruc 7, Ppal 1ª, 08010 Barcelona

L’arrendament de l’habitatge en cas de ruptura de parella

arrendament en cas de ruptura

En aquesta publicació exposarem les situacions més comuns que poden donar-se quan es produeix una crisi en la parella i tots dos membres estan compartint l’arrendament de l’habitatge.

Tota la normativa que explicarem és aplicable tant si la parella està casada com sinó ho està.

No obstant, si no hi ha matrimoni s’exigeix que la parella, amb independència de la seva orientació sexual, ha d’haver estat convivint de forma permanent, en anàloga relació d’afectivitat a la de cònjuge, durant al menys els 2 anys anteriors al desistiment o abandonament , llevat que hagin tingut descendència en comú, en aquest cas bastarà la mera convivència.

Recordem que l’arrendador és el propietari que posa l’habitatge en lloguer i l’arrendatari és qui el lloga i hi viu.

Què passa quan l’únic arrendatari manifesta a l’arrendador que no vol renovar o vol desistir?

Segons l’article 12 de la LAU, respecte al desistiment i venciment en cas de matrimoni o convivència de l’arrendatari, s’estableixen els passos següents:

1.- Si l’arrendatari manifesta la seva voluntat de no renovar el contracte o de desistir-ne, sense el consentiment de l’altre cònjuge convivent, l’arrendament pot continuar en benefici del cònjuge que vol seguir vivint a l’habitatge.

Per tenir eficàcia legal, tota notificació a l’arrendador s’ha de fer mitjançant burofax, via notarial o lliurament personal amb la signatura de l’arrendador/a.

2.- A aquests efectes, l’arrendador pot requerir al cònjuge de l’arrendatari perquè manifesti la seva voluntat al respecte.

3.- Efectuat el requeriment, el cònjuge ha de contestar en el termini de 15 dies, també per burofax, via notarial o lliurament personal amb la signatura de l’arrendador/a.

L’arrendament s’extingeix si el cònjuge no contesta en un termini de quinze dies a comptar des del requeriment.

El cònjuge ha d’abonar la renda corresponent fins a l’extinció de el contracte, si aquesta no estigués ja abonada.

Què passa quan l’únic arrendatari abandona l’habitatge sense manifestació expressa de desistiment o de no renovació?

El mateix article 12 de la LAU indica que si l’arrendatari abandona l’habitatge sense manifestació expressa de desistiment o de no renovació, l’arrendament pot continuar en benefici del cònjuge que convivia amb aquell.

Cal que l’arrendador/a rebi notificació escrita del cònjuge manifestant la seva voluntat de ser arrendatari/a en el termini d’1 mes des de l’abandonament del cònjuge titular.

Per tenir eficàcia legal, tota notificació a l’arrendador s’ha de fer mitjançant burofax, via notarial o lliurament personal amb la signatura de l’arrendador/a.

Si manca la notificació, el contracte s’extingeix.

El cònjuge obligat a el pagament de la renda corresponent a aquest mes.

Què passa quan la part arrendatària són els dos cònjuges i un no vol renovar o vol desistir o abandona l’habitatge sense manifestar res?

L’arrendador/a no es pot veure afectat per la ruptura dels cònjuges o per les seves discrepàncies sobre l’habitatge.

Si un cònjuge abandona l’habitatge, o desisteix o no renova contractualment, però l’altre cònjuge continua ocupant l’habitatge, tots dos estan obligats al pagament de la renda a l’arrendador/a.

En cas d’impagament, l’arrendador pot reclamar judicialment contra els dos llogaters.

Què passa quan un cònjuge és l’únic arrendatari i s’ha dictat resolució judicial que atribueix l’ús de l’habitatge al cònjuge no arrendatari?

En els casos de nul·litat de matrimoni, separació judicial o divorci de l’arrendatari, el cònjuge no arrendatari pot continuar en l’ús de l’habitatge arrendat quan li sigui atribuït d’acord amb el que disposi la legislació civil que sigui aplicable.

El cònjuge a qui s’hagi atribuït l’ús de l’habitatge arrendat de forma permanent o en un termini superior al termini que resti per complir del contracte d’arrendament, passarà a ser el titular del contracte.

Aquest cònjuge és el nou arrendatari, amb els mateixos drets i obligacions del seu ex-cònjuge.

Aquest cònjuge no necessita l’autorització de l’arrendador/a.

No obstant això, cal que el cònjuge no arrendatari comuniqui a l’arrendador la seva voluntat de continuar en l’ús de l’habitatge en el termini de 2 mesos des que va ser notificada la resolució judicial corresponent, acompanyant còpia de la resolució judicial o de la part de la mateixa que afecti a l’ús de l’habitatge.

Per tenir eficàcia legal, tota notificació a l’arrendador s’ha de fer mitjançant burofax, via notarial o lliurament personal amb la signatura de l’arrendador/a.

L’arrendament s’extingeix si en el termini de 2 mesos l’arrendador/a no rep la comunicació del fet i de la persona que se subroga en el contracte d’arrendament.

Què passa quan els dos cònjuges són arrendataris i s’ha dictat resolució judicial que s’atribueix l’ús de l’habitatge a un d’ells?

El contracte d’arrendament no es veu modificat per la resolució sobre separació, divorci o nul·litat matrimonial.

Per tant, independentment de qui sigui l’usuari de l’habitatge, les obligacions són dels dos cònjuges, també l’obligació de pagament de la renda de l’arrendament.

Es recomana que el cònjuge usuari negociï un nou contracte d’arrendament amb l’arrendador/a.

Conclusions:

Com es pot apreciar la normativa preveu diferents solucions depenent de cada cas concret.

La solució ideal seria arribar a un acord entre totes les parts.

En qualsevol cas, si es troba en una situació conflictiva, li recomanem que busqui un assessorament jurídic de qualitat, que asseguri els seus drets, i li pugui guiar, amb totes les garanties, en la presa de la decisió més adequada.

En Heura Advocades som especialistes en aquesta matèria. Ens encantaria posar els nostres coneixements i experiència a la seva disposició.

Contacti amb nosaltres »

Expliqui'ns el seu cas i l'ajudarem:

Últims articles:

Altres articles relacionats: