info@heuraadvocades.com

Cr. Bruc 7, Ppal 1ª, 08010 Barcelona

El delicte d’impagament de pensions

En aquest publicació tractarem sobre el procediment penal per delicte d’impagament de pensions o prestacions a favor del cònjuge o fills i filles establert en l’article 227.1 CP.

Per poder reclamar en el cas d’impagament de pensions o prestacions en l’àmbit familiar, hi ha les dues vies següents:

1.- Procediment civil de reclamació de pensions: Només té conseqüències patrimonials contra el deutor/a.

Per a més informació sobre la reclamació civil per impagament de pensions pot visitar la nostra publicació sobre el tema.

2.- Procediment penal per delicte d’impagament de pensions: Es principia per una denúncia penal per impagament de la pensió o prestació per castigar el deutor pel fet de no pagar a qui té el dret de pensió o prestació.

L’impagament de la pensió d’aliments a favor dels fills/es o de pensió compensatòria a favor de l’altre cònjuge que s’hagi acordat en una resolució judicial pot ser constitutiu de delicte d’impagament de pensions.

Les dues vies són compatibles i no es vulnera el principi non bis in idem (prohibició que un mateix fet resulti sancionat més d’una vegada), en atenció a l’article 109 CP sobre l’opció del perjudicat a exigir la responsabilitat civil davant la jurisdicció civil.

delicte d'impagament de pensions

Com s’inicia la via penal pel delicte d’impagament de pensions?

L’impagament de pensions es perseguirà prèvia denúncia de la persona perjudicada o del seu representant legal que recollirà els fets i els documents necessaris per provar el dret a les pensions familiars.

Quin és el jutjat o tribunal competent per conèixer sobre el delicte d’impagament de pensions?

El jutjat competent per a la instrucció és el jutjat d’instrucció on s’hagi produït el delicte.

El jutjat competent per a l’enjudiciament és el Jutjat Penal.

Quin és el tipus penal per impagament de pensions?

L’article 227.1 CP explica que:

“El qui deixi de pagar durant 2 mesos consecutius o 4 mesos no consecutius qualsevol tipus de prestació econòmica en favor del seu cònjuge o els seus fills, establerta en conveni judicialment aprovat o resolució judicial en els supòsits de separació legal, divorci, declaració de nul·litat del matrimoni, procés de filiació, o procés d’aliments a favor dels seus fills, serà castigat amb la pena de presó de tres mesos a un any o multa de 6 a 24 mesos “.

Quins són els elements constitutius de delicte d’impagament de pensions?

Cal que concorrin els elements següents:

1.- L’element objectiu comprèn:

  1. La necessitat que sigui una resolució de naturalesa judicial (normalment, una sentència) que estableixi l’obligació de pensió o prestació econòmica al cònjuge o als fills/es, i que aquesta resolució sigui dictada en el marc d’uns determinats processos (separació legal, divorci , declaració de nul·litat de matrimoni, procés de filiació, o procés d’aliments a favor dels seus fills).
  2. L’existència d’impagament d’aquesta pensió o prestació, en els temps i quantia, és a dir, durant 2 mesos consecutius o 4 mesos no consecutius.
  3. La possibilitat que el pagament pugui ser realitzat per l’obligat, independentment de la situació de necessitat per part de qui té dret a la prestació.
  4. El coneixement de la resolució judicial unit a la voluntat de no realitzar el pagament.

2.- L’element subjectiu és la voluntat de l’acusat d’incomplir l’obligació imposada judicialment.

En cas d’impagament perquè no es pot pagar una pensió familiar, no té perquè considerar-se delicte, perquè és necessària la intencionalitat dolosa d’incomplir les seves obligacions familiars.

En altres paraules, l’obligat al pagament pot no tenir capacitat econòmica suficient i, per tant, no pot fer front al pagament de les pensions. Per tant, l’impagament no és delictiu.

Quina és la pena pel delicte d’impagament de pensions?

El Codi Penal estableix una pena de presó de 3 mesos a 1 any o multa de 6 a 24 mesos.

Qué fer quan no es pot pagar i no es vol cometre el delicte d’impagament de pensions?

Cal pagar les pensions a favor de cònjuges i fills/es, i si no es poden pagar per manca de capacitat econòmica suficient, sí que ha de pagar-se tot el que es pugui per tractar d’evitar el càstig penal.

D’altra banda, l’obligat al pagament de pensions ha de presentar demanda de modificació de la sentència o l’escriptura pública en la jurisdicció civil per reduir les pensions, de conformitat amb l’article 775 LEC sobre modificació de mesures definitives.

Contacti amb nosaltres »

Expliqui'ns el seu cas i l'ajudarem:

Últims articles:

Altres articles relacionats: