info@heuraadvocades.com

Cr. Bruc 7, Ppal 1ª, 08010 Barcelona

La publicació d’imatges de menors

imatges de menors

És creixent l’interès per conèixer quan cal el consentiment dels progenitors en la publicació d’imatges de menors en les diverses plataformes i xarxes socials com Facebook, Instagram, Youtube, TikTok, etc.

És per això que hem decidit fer aquest article per aclarir alguns dels dubtes que ens han plantejat en els últims temps.

Quins són els drets dels menors en aquest àmbit?

Els menors d’edat són titulars dels drets següents:

  1. El dret fonamental de les persones físiques a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, a l’empara de l’article 18.1 de la CE.
  2. El dret fonamental de les persones físiques a la protecció de dades personals, emparat per l’article 18.4 de la CE.

Els pares, que ostenten la potestat parental, han de protegir el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la protecció de la pròpia imatge i les dades personals dels seus fills i filles.

Què és el dret a la imatge?

El dret fonamental a la imatge ve desenvolupat en la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

El dret a la imatge es configura com un dret de la personalitat que atribueix a la persona la facultat de disposar de la representació del seu aspecte físic que permeti la seva identificació.

Es concreta en la facultat exclusiva del titular de difondre o publicar la seva pròpia imatge podent en conseqüència evitar o impedir la reproducció i difusió, amb independència de quina sigui la finalitat d’aquesta difusió.

Com es configura la protecció de dades personals?

El dret fonamental a la protecció de dades personals ve desenvolupat en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

És qualsevol tractament total o parcialment automatitzat de dades personals, així com a el tractament no automatitzat de dades personals continguts o destinats a ser incloses en un fitxer.

Les imatges de persones identificades o identificables també tenen consideració de dades de caràcter personal.

Qui ha d’atorgar el consentiment per publicar imatges de menors?

Segons l’article 7 de la LOPD, en l’atorgament de l’consentiment cal diferenciar entre:

1.- Menors d’edat amb 14 anys o més.

La majoria legal per a ser titular de les dades personals és als 14 anys.

Per tant, els majors de 14 anys poden expressar el seu consentiment sobre la publicació de dades personals i poden signar la seva pròpia autorització sobre els drets d’imatge.

El tractament de les dades personals d’un menor d’edat únicament es pot fonamentar en el seu consentiment quan sigui major de 14 anys.

S’exceptuen els supòsits en què la llei exigeixi l’assistència dels titulars de la potestat parental o tutela per a la celebració d’un acte o negoci jurídic determinat.

2.- Menors d’edat amb menys de 14 anys.

Recordem que la potestat parental s’exerceix conjuntament per ambdós progenitors o per un de sol amb el consentiment exprés o tàcit de l’altre.

Seran vàlids els actes que realitzi un d’ells d’acord amb l’ús social i les circumstàncies o en situacions d’urgent necessitat.

El tractament de les dades dels menors de 14 anys, només serà lícit si consta el consentiment de titular de la potestat parental o tutela, amb l’abast que determinin els titulars de la potestat parental o tutela.

Què passa amb l’autorització per a publicar imatges de menors en cas que els progenitors estiguin separats o divorciats?

Quan els pares estan separats o divorciats poden sorgir problemes en la publicació de fotos i vídeos dels seus fills/es en una xarxa pública.

En un procediment de separació o divorci entre els pares, la potestat parental, tant la titularitat com l’exercici, normalment no es veu modificada, independentment si un dels progenitors té en exclusiva la guarda i custòdia dels fills/es.

En el supòsit que un progenitor ostentés en exclusiva la guarda i custòdia no podrà prendre unilateralment decisions importants sobre les dades personals i imatges dels fills i filles menors.

En conseqüència, és obligatori el consentiment de tots dos progenitors sobre la publicació de dades personals i, per tant, també d’imatges de fills i filles en xarxes i plataformes públiques, tant si la guarda i custòdia és compartida com si és exclusiva d’un progenitor.

Què passa amb l’autorització per a publicar imatges de menors si tots dos progenitors no es posen d’acord?

Pel que fa a la publicació d’imatges dels fills i filles en les xarxes, si tots dos progenitors estan conformes i expressen el seu consentiment no genera problemes.

Per contra, la publicació d’imatges pot generar problemes quan:

1.- Si un pare o mare té interès en publicar imatges d’un fill o filla en les xarxes i l’altre progenitor s’oposa: s’haurà de sol·licitar autorització judicial, mitjançant un procediment de jurisdicció voluntària, d’acord amb l’article 156 del Codi Civil.

2.- Si un progenitor publica imatges d’un fill o filla en les xarxes sense el consentiment de l’altre: el progenitor que no hagi atorgat el consentiment podrà demanar al jutjat que acordi retirar aquestes imatges, mitjançant el procediment de jurisdicció voluntària, d’acord amb l’article 156 del Codi Civil.

Pel que fa a la publicació d’imatges de menors respecte de tercers de bona fe, es presumeix que cada un dels progenitors actua en l’exercici ordinari de la potestat parental amb el consentiment de l’altre.

Contacti amb nosaltres »

Expliqui'ns el seu cas i l'ajudarem:

Últims articles:

Altres articles relacionats: