info@heuraadvocades.com

Cr. Bruc 7, Ppal 1ª, 08010 Barcelona

Reclamació civil per impagament de pensions

En aquest article explicarem la reclamació civil per impagament de pensions de qui té un dret a pensió en contra de l’obligat al pagament.

En general, tota la normativa sobre pensions familiars té com a finalitat l’especial protecció cap a la família.

En el cas d’impagament de pensions o prestacions en l’àmbit familiar, hi ha les dues vies següents per a la seva reclamació:

1.- Procediment penal d’impagament de pensions: Es principia per una denúncia penal.

L’impagament de la pensió d’aliments a favor dels fills/es o de pensió compensatòria a favor de l’altre cònjuge que s’hagi acordat en una resolució judicial pot ser constitutiu de delicte.

L’article 227 CP diu: “El qui deixi de pagar durant 2 mesos consecutius o 4 mesos no consecutius qualsevol tipus de prestació econòmica en favor del seu cònjuge o els seus fills, establerta en conveni judicialment aprovat o resolució judicial en els supòsits de separació legal, divorci, declaració de nul·litat de matrimoni, procés de filiació, o procés d’aliments a favor dels seus fills, serà castigat amb la pena de presó de tres mesos a un any o multa de 6 a 24 mesos”.

Per a més informació sobre la reclamació penal per impagament de pensions pot visitar la nostra publicació sobre el tema.

2.- Procediment civil de reclamació de pensions: Es pot sol·licitar al mateix jutjat que va acordar aquesta pensió que s’executi la sentència que va acordar l’establiment de la pensió.

Només té conseqüències patrimonials contra el deutor/a (embargament de el salari, les pensions i les rendes, els saldos bancaris, els vehicles, els béns immobles, etc.).

Totes dues accions són compatibles, no existint la vulneració del principi non bis in idem, de conformitat amb l’article 109 CP que estableix l’opció del perjudicat a exigir la responsabilitat civil davant la jurisdicció civil.

És important recordar que qui ha de pagar una pensió, i no pot fer front al pagament perquè la seva situació econòmica ha esdevingut precària, ha de presentar una demanda de modificació de la sentència o l’escriptura pública, de conformitat amb l’article 775 LEC.

Reclamació civil per impagament de pensions

Quan es pot iniciar la reclamació civil per impagament de pensions?

La reclamació de pensions s’inicia mitjançant una demanda executiva per part d’una persona, la part executant, contra una altra persona, la part executada, quan aquesta no paga la pensió o pensions.

L’executant ha d’estar dirigit per lletrat i representats per un procurador.

Quin és el jutjat o tribunal competent en una demanda d’aquest tipus?

Segons l’article 545 LEC, és competent per dictar la interlocutòria que contingui l’ordre general d’execució i despatx de la mateixa el jutjat que va conèixer de l’assumpte en primera instància o en el qual es va homologar o aprovar la transacció o acord.

En el cas d’acord de mediació, serà compétete el Jutjat de Primera Instància de el lloc en què s’hagi dictat l’acord.

Què ha de contenir la demanda de reclamació civil per impagament de pensions?

Segons l’article 549 LEC, la demanda executiva de reclamació civil per impagament ha de contenir:

  1. El títol en què es fonamenta l’executant.
  2. La tutela executiva que es pretén, en relació amb el títol executiu que s’addueix, precisant, si s’escau, la quantitat que es reclami.
  3. Els béns de l’executat susceptibles d’embargament de què tingui coneixement i, si escau, si els considera suficients per al fi de l’execució.
  4. Si és el cas, les mesures de localització i investigació que interessi.
  5. La persona o persones, amb expressió de les seves circumstàncies identificatives, davant de les que es pretengui el despatx de l’execució.

La demanda executiva ha d’anar acompanyada de l’títol executiu pel qual se li concedeix una pensió a favor seu, normalment la sentència (article 517 LEC).

Com actua el jutjat quan es presenta una demanda de reclamació civil per impagament de pensions?

El jutjat ha de dictar interlocutòria que contingui l’ordre general d’execució i despatxant la mateixa

Es procedirà a l’embargament de béns, llevat que l’executat consigni la quantitat per la qual s’ha despatxat, en aquest cas se suspendrà l’embargament.

Contra la interlocutòria autoritzant i despatxant l’execució no es pot presentar cap recurs, sense perjudici de l’oposició que pugui formular l’executat.

El lletrat de l’Administració de Justícia responsable de l’execució ha de dictar decret en què es contindran:

  1. Les mesures executives concretes que siguin procedents, inclòs si és possible l’embargament de béns.
  2. Les mesures de localització i esbrinament dels béns de l’executat que siguin procedents.
  3. El contingut d’el requeriment de pagament que s’hagi de fer al deutor, en els casos en què la llei ho prevegi.

Contra el decret dictat pel lletrat de l’Administració de Justícia pot interposar recurs directe de revisió, sense efecte suspensiu, davant el jutjat que hagi dictat l’ordre general d’execució.

És posible l’oposició de l’executat en una reclamació civil per impagament de pensions?

Segons l’article 556 LEC, si el títol executiu és una resolució processal o arbitral de condemna o un acord de mediació l’executat, dins dels 10 dies següents a la notificació de la interlocutòria en què es despatxi execució, s’hi pot oposar per escrit al·legant el pagament o compliment de l’ordenat en la sentència, laude o acord, que haurà de justificar documentalment.

També es pot oposar la caducitat de l’acció executiva, i els pactes i transaccions que s’haguessin convingut per evitar l’execució, sempre que aquests pactes i transaccions constin en document públic.

Segons l’article 539 LEC, l’executat ha d’estar dirigit per lletrat i representat per un procurador.

L’oposició que es formuli no suspèn el curs de l’execució.

Com resol el jutjat l’oposició a una demanda d’aquest tipus?

Segons l’article 561 LEC, escoltades les parts sobre l’oposició a l’execució no fonamentada en defectes processals i, si escau, celebrada la vista, el jutjat ha d’adoptar, mitjançant interlocutòria, només als efectes de l’execució, alguna de les següents resolucions :

1.- Declarar procedent que l’execució continuï endavant per la quantitat que s’hagi despatxat, quan l’oposició es desestimi totalment. Per tant, prossegueix l’embargament de sous i pensions i altres béns.

En cas que l’oposició s’ha fonamentat en pluspetició (excés quantitatiu de la pretensió sobre l’exigible o causa) i aquesta es desestimi parcialment, l’execució s’ha de declarar procedent només per la quantitat que correspongui.

La interlocutòria que desestimi totalment l’oposició condemnar a les costes d’aquesta a l’executat, d’acord amb el que disposa l’article 394 LEC per la condemna en costes en primera instància.

2.- Declarar que no escau l’execució quan s’estimi algun dels motius d’oposició o es consideri completament fonamentada la pluspetició.

3.- Quan s’aprecia el caràcter abusiu d’una o diverses clàusules, la interlocutòria que es dicti determinarà les conseqüències de tal caràcter, decretant bé la improcedència de l’execució, bé despatxant la mateixa sense aplicació d’aquelles considerades abusives.

Contra aquesta resolució cap recurs d’apel·lació.

Què és embargable en aquest procediment de reclamació per impagament de pensions?

Són embargables els diners o comptes bancaris de qualsevol classe, crèdits, drets, valors i productes financers, joies i objectes d’art, sous i salaris, pensions, rendes i ingressos, interessos, béns mobles i immobles,

Pel que fa a l’embargament de sous i pensions de l’article 607 LEC i sobre els límits i escales legals basant-se el salari mínim interprofessional (SMI), l’article 608 LEC diu que en l’execució de sentència que condemni el pagament d’aliments, en tots els casos en què l’obligació de satisfer-los neixi directament de la Llei, inclosos els pronunciaments de les sentències dictades en processos de nul·litat, separació o divorci sobre aliments deguts a l’cònjuge o als fills o dels decrets o escriptures públiques que formalitzin el conveni regulador que els s’estableixin, així com en els de les mesures cautelars corresponents, el tribunal fixarà la quantitat que pot ser embargada.

Quan finalitza l’execució en un procediment de reclamació civil per impagament de pensions?

Segons l’article 570 LEC, l’execució forçosa només s’acaba amb la completa satisfacció de l’creditor executant.

Contacti amb nosaltres »

Expliqui'ns el seu cas i l'ajudarem:

Últims articles:

Altres articles relacionats: