info@heuraadvocades.com

Cr. Bruc 7, Ppal 1ª, 08010 Barcelona

Requisits per a contraure matrimoni

El matrimoni és la unió entre dues persones, denominats cònjuges, que s’estableix per mitjà de normes legals o ritus religiosos, per constituir i mantenir una comunitat de vida i interessos.

En aquest article detallarem tant els requisits per contraure matrimoni com la documentació necessària per fer-ho i els tipus de matrimoni existents.

Requisits per a contraure matrimoni

Quins són els requisits per contraure matrimoni?

El matrimoni tindrà els mateixos requisits i efectes independentment que tots dos contraents siguin del mateix o de diferent sexe.

Els requisits per contraure matrimoni són:

 1. Ser major d’edat o emancipat i estar plenament capacitat.
 2. No estar casats, és a dir, que no estiguin lligats amb vincle matrimonial.
 3. La inexistència de parentiu directe entre els membres del matrimoni.

No poden contraure matrimoni entre si:

 1. Els parents en línia recta per consanguinitat o adopció.
 2. Els col·laterals per consanguinitat fins al tercer grau.
 3. Els condemnats per haver tingut participació en la mort dolosa del cònjuge o persona amb la qual hagués estat unida per anàloga relació d’afectivitat a la conjugal.

El jutge pot dispensar, amb justa causa i a instància de part, mitjançant resolució prèvia dictada en expedient de jurisdicció voluntària, els impediments de mort dolosa del cònjuge o persona amb la qual hagués estat unida per anàloga relació d’afectivitat a la conjugal i de parentiu de grau tercer entre col·laterals.

La dispensa ulterior convalida, des de la seva celebració, el matrimoni sempre que la nul·litat no hagi estat instada judicialment per alguna de les parts.

Quina és la documentació necessària per a contreure matrimoni?

La documentació necessària és:

 1. DNI original i fotocòpia de tots dos.
 2. Certificat literal de naixement expedit pel Registre Civil de la localitat de naixement de tots dos.
 3. Certificat d’empadronament i/o de convivència.
 4. Si tenen fills comuns, han d’aportar el llibre de família.
 5. Les persones divorciades o amb matrimonis anul·lats han d’aportar el certificat literal de matrimoni anterior, on constarà la inscripció marginal de divorci o anul·lat.
 6. Si la persona és vídua, hauria de presentar un certificat de l’anterior matrimoni, així com un certificat de defunció del primer cònjuge.
 7. Els estrangers aportaran un certificat del consolat o ambaixada, acreditant la seva inscripció i el seu estat civil. Tots els documents estrangers han d’estar degudament legalitzats i traduïts per un/a traductor/a jurat.

Quins són els tipus de matrimoni?

Els tipus de matrimoni són:

 1. Civil
 2. Religiós

El matrimoni civil.

És el matrimoni entre dues persones, celebrat segons les normes de dret civil.

Quin és el procediment per a contreure matrimoni civil?

Les persones, segons l’article 56 del CC, que desitgin contraure matrimoni han d’acreditar prèviament en acta o expedient tramitat d’acord amb la legislació de Registre Civil, que reuneixen els requisits de capacitat o la inexistència d’impediments o la seva dispensa.

Seran competents per a celebrar el matrimoni els següents:

 1. El jutge de Pau o alcalde del municipi on es celebri el matrimoni o regidor en qui aquest delegui.
 2. El secretari judicial o notari lliurement elegit per tots dos contraents que sigui competent en el lloc de celebració.
 3. El funcionari diplomàtic o consular encarregat de Registre Civil a l’estranger.

Els contraents han de manifestar el seu lliure consentiment matrimonial.

El matrimoni religiós.

És el matrimoni entre dues persones, celebrat segons les normes del dret canònic o en qualsevol d’altres formes religioses previstes en els acords de cooperació entre l’estat i les confessions religioses.

Quins són els requisits perquè se li reconeguin efectes civils al matrimoni religiós?

Els requisits, segons l’article 60 del CC, perquè al matrimoni religiós se li reconeguin efectes civils són:

 1. La tramitació d’una acta o expedient previ de capacitat matrimonial d’acord amb la normativa de Registre Civil.
 2. La lliure manifestació del consentiment davant un ministre de culte degudament acreditat i 2 testimonis majors d’edat.

¿S’ha de inscriure el matrimoni civil o religiós en el Registre Civil?

El matrimoni produeix efectes civils des de la seva celebració i per al ple reconeixement dels mateixos serà necessària la seva inscripció al Registre Civil, com diu l’article 61 del CC.

La celebració del matrimoni s’ha de fer constar mitjançant acta o escriptura pública que serà signada per aquell davant qui se celebri, els contraents i 2 testimonis.

Es remetrà pel autoritzant còpia acreditativa de la celebració del matrimoni al Registre Civil competent, per a la inscripció, prèvia qualificació per l’encarregat del mateix, segons l’article 62 del CC.

Què passa en cas d’incompliment dels requisits legals sobre matrimoni?

El matrimoni és nul, segons l’article 73 del CC, en els casos següents:

 1. El matrimoni celebrat sense consentiment matrimonial.
 2. El matrimoni celebrat entre les persones a què es refereixen els articles 46 i 47 del CC, llevat dels casos de dispensa d’acord amb l’article 48 del CC.
 3. El que es contregui sense la intervenció del Jutge de Pau, alcalde o regidor, secretari judicial, notari o funcionari davant el qual s’hagi de celebrar, o sense la dels testimonis.
 4. El celebrat per error en la identitat de la persona de l’altre contraent o en aquelles qualitats personals que, per la seva entitat, hagin estat determinants de la prestació del consentiment.
 5. El contret per coacció o per por greu.

Contacti amb nosaltres »

Expliqui'ns el seu cas i l'ajudarem:

Últims articles:

Altres articles relacionats: