info@heuraadvocades.com

Cr. Bruc 7, Ppal 1ª, 08010 Barcelona

Separació o divorci. Què em convé?

¿Separació o divorci? És molt comú que les persones que es troben en una situació delicada en el seu matrimoni es realitzin preguntes que probablement mai s’havien plantejat abans.

Una de les primeres qüestions que sovint ens formulen els clients en el nostre despatx és sobre si és més convenient optar per la separació o pel divorci.

Per contestar aquesta pregunta hem d’analitzar les similituds i diferències entre la separació de fet, la separació legal i el divorci per així posteriorment poder sospesar quina de les opcions ens convé més.

Diferències entre la separació de fet, la separació legal i el divorci

La separació de fet és un cessament efectiu de convivència sense efectes legals.

La separació legal és un cessament efectiu de convivència que produeix efectes legals però no produeix la dissolució de l’enllaç matrimonial.

Els efectes legals de la separació legal es produiran des de la manifestació del consentiment d’ambdós cònjuges atorgat en escriptura pública o des de la fermesa de la sentència o decret que així la declari. Art. 83 i 84 CC.

El divorci és un cessament efectiu de convivència que produeix efectes legals i la dissolució de l’enllaç matrimonial.

Els efectes legals del divorci es produiran des de la fermesa de la sentència o decret que així ho declari o des de la manifestació del consentiment d’ambdós cònjuges en escriptura pública. Art. 85, 88 i 89 CC.

separació o divorci

Què passa si hi ha una reconciliació posterior a la separació o divorci?

La reconciliació posterior a la separació (de fet o legal) posa fi al procediment de separació i deixa sense efecte ulterior el resolt en ell.

En el supòsit de separació legal la reconciliació s’haurà de posar en coneixement del jutge o de formalitzar per escriptura pública o acta de manifestacions.

En aquests casos la reconciliació també s’haurà d’inscriure al Registre Civil corresponent.

La reconciliació posterior al divorci no produeix efectes legals, és a dir, els divorciats reconciliats seguiran sense estar casats, si bé podran contraure nou matrimoni entre si.

Tal com es pot apreciar, en cas de reconciliació una separació fa molt més fàcils els tràmits per tornar a estar junts.

Puc tornar a casar-me després d’una separació o divorci?

Mentre duri la separació cap dels cònjuges pot tornar a casar-se.

En canvi, després del divorci els cònjuges poden tornar-se a casar, entre ells o amb terceres persones.

Què passa amb el règim econòmic matrimonial després de la separació o divorci?

Tant en la separació com en el divorci es dilueix el règim econòmic matrimonial i s’ha de procedir a la liquidació dels béns i a fer un repartiment d’aquests.

Tot això vindrà determinat pel règim econòmic matrimonial que regeixi el matrimoni. Si el règim és el de guanys el repartiment serà més complex que si és el de separació de béns.

Què passa amb els fills després de la separació o divorci?

Pel que fa als descendents, tant si es dóna la separació com el divorci, les parts haurien de decidir en un conveni regulador sobre els següents temes:

1) Tipus de guarda i custòdia

2) Règim de visites

3) Pensió alimentària

4) Qualsevol altre aspecte relacionat amb la cura i atenció dels menors.

És important saber que la separació o divorci pot ser de mutu acord o contenciós.

Si hi ha acord entre les parts (mutu acord) el jutge només ha d’aprovar el conveni regulador que presentin les parts.

Si no hi ha acord (contenciós) serà el jutge qui s’encarregui de decidir sobre totes aquestes qüestions.

Conclusions

Per saber si li convé més separació o divorci haurà d’analitzar totes aquestes diferències i similituds exposades i valorar quina és l’opció que millor s’adapta a les seves necessitats i a les de la seva família.

Si hi ha possibilitats reals de reconciliació, aparentment seria més recomanable la separació.

Per contra, si la intenció és tornar a casar-se, l’opció més convenient seria el divorci.

En qualsevol cas li recomanem que busqui un assessorament jurídic de qualitat que asseguri els seus drets i li pugui guiar en la presa de la decisió més adequada amb totes les garanties.

A Heura Advocades som especialistes en dret de família. Ens encantaria posar els nostres coneixements i experiència a la seva disposició.

Contacti amb nosaltres »

Expliqui'ns el seu cas i l'ajudarem:

Últims articles:

Altres articles relacionats: