info@heuraadvocades.com

Cr. Bruc 7, Ppal 1ª, 08010 Barcelona

Com modificar la sentència de divorci pel COVID-19

El RDL 16/2020, de 28 d’abril ha establert un procediment judicial especial i sumari urgent per a la resolució de qüestions sobre dret de família vinculades al COVID-19.

És un procediment mitjançant el qual podrem modificar la sentència de divorci pel COVID-19.

Aquest procediment tindrà vigència durant l’estat d’alarma i fins a tres mesos després de la seva finalització.

En concret, és un procediment especial urgent que pot iniciar-se mitjançant demanda des del 30-04-2020 fins a 3 mesos després de l’alçament de l’estat d’alarma.

modificar la sentència de divorci

Quins tipus de demanda es poden presentar?

1.- Sobre el restabliment de l’equilibri dels temps de convivència en el règim de visites i custòdia compartida dels menors amb els seus progenitors que no han gaudit d’un dels seus progenitors.

2.- Sobre les pensions econòmiques entre cònjuges i aliments reconeguts als fills/es.

3.- Sobre l’establiment o la revisió de l’obligació de prestar aliments entre parents.

Restabliment de l’equilibri dels temps de convivència.

El primer tipus de demanda que es pot presentar tracta sobre el restabliment de l’equilibri dels temps de convivència dels menors que no han gaudit d’un dels seus progenitors, per raó del COVID-19.

En aquests casos es prioritza l’interès superior del menor.

Els requisits legals de la demanda són:

1.- Com sempre, aportar les dades de les parts i identificar els menors afectats.

2.- Indicar els períodes concrets per recuperar el temps amb els seus fills/es.

3.- Aportar la proposta corresponent, que s’hagi pogut formalitzar a l’altra part.

4.- Especificar si en el procediment d’origen va intervenir l’equip tècnic psicosocial i sol·licitar la seva presència en aquest procediment ràpid.

La llei estableix que en aquest procediment es donarà audiència de manera reservada als fills menors si el tribunal ho considera necessari i, en tot cas, als majors de dotze anys.

Els jutges i jutgesses de Barcelona estan indicant que les visites intersetmanals, que no hagin pogut fer-se, no es recuperessin, com tampoc les vacances de Setmana Santa, que no s’hagin gaudit.

L’autoritat judicial s’està inclinant per compensar el menor amb poder estar amb el progenitor que no hagi conviscut principalment en els mesos d’estiu.

És competent per conèixer d’aquest procediment el jutjat que hagués resolt sobre el règim de visites o custòdia compartida o que hagués acordat les mesures definitives.

Pensions econòmiques entre cònjuges i aliments reconeguts als fills / es.

Aquest segon tipus de demanda ha de tenir com a fonament haver variat substancialment les circumstàncies econòmiques de cònjuges i progenitors com a conseqüència de la crisi sanitària produïda pel COVID-19.

La demanda ha de complir els requisits següents:

1.- Com sempre, aportar les dades de les parts i identificar els menors afectats.

2.- Aportar la proposta corresponent, que s’hagi pogut formalitzar a l’altra part.

3.-Especificar si en el procediment d’origen va intervenir l’equip tècnic psicosocial i sol·licitar la seva presència en aquest procediment ràpid.

4.- El certificat expedit per l’entitat gestora de les prestacions en què figuri la quantia mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis d’atur, en cas de situació legal d’atur.

Els treballadors per compte propi han d’aportar el certificat expedit per l’AEAT o per les administracions tributàries competents que acrediti el cessament d’activitat o disminució d’ingressos.

És competent per conèixer d’aquest procediment al jutjat que hagués acordat les mesures definitives.

Establiment o revisió de l’obligació de prestar aliments entre parents.

Aquest tercer tipus de demanda pot tenir lloc quan aquestes pretensions tinguin com a fonament haver variat substancialment les circumstàncies econòmiques del parent obligat a la prestació alimentària.

Es tracta de pensions entre familiars que poden establir-se o que poden ser revisades.

Es remarca també com a conseqüència de la crisi sanitària produïda pel COVID-19.

Com serà el procediment judicial per modificar la sentència de divorci pel COVID-19?

La demanda es formalitzarà per escrit amb el contingut i forma propis del judici ordinari i la resposta a la demanda serà oral en el dia de judici.

Si la part demandada formalitzés reconvenció s’atorgaran 5 dies per a formalitzar la demanda reconvencional per escrit.

En el judici oral les parts han d’aportar tots els seus mitjans de prova.

Com es dictarà la sentència o acte? Cal recurs contra aquesta resolució?

La sentència o la interlocutòria, segons correspongui, podran dictar-se:

1.- Oralment i, en aquest cas, s’ha de documentar amb expressió de la decisió i d’una succinta motivació.

Pronunciada oralment una resolució, si totes les persones que fossin part en el procés estiguessin presents a l’acte per si o degudament representades i expressessin la decisió de no recórrer, s’ha de declarar, en el mateix acte, la fermesa de la resolució.

2.- Per escrit en el termini de tres dies hàbils.

Els jutges i jutgesses de Barcelona estan apuntant que la sentència, en general, no tindrà efectes retroactius.

No obstant això, també indiquen que la vigència de les mesures dictades en sentència, en general, no tindran límit temporal.

Es pot interposar recurs d’apel·lació contra la resolució que posi fi al procediment.

Com formalitzar un acord entre les parts, sense acudir a la via judicial?

A Catalunya les parts poden acudir a al Centre de Mediació de l’Dret Privat de Catalunya.

Aquesta mediació és voluntària, confidencial, imparcial i neutral.

La mediació, com a procés de resolució de conflictes basat en el diàleg i en la recerca de solucions constructives, presenta múltiples avantatges per a totes les persones que, directament o indirectament, viuen i pateixen un conflicte.

Entre aquests avantatges cal destacar les següents:

1.- Protagonisme de totes les parts.

2.- Evita la confrontació destructiva.

3.- Solucions constructives.

4.- Major satisfacció per les parts.

Conclusions

Per modificar la sentència de divorci pel COVID-19 sempre el més recomanable és un acord entre les parts.

Si les parts no es posen d’acord sobre com modificar la sentència de divorci pel COVID-19 serà l’autoritat judicial qui haurà de decidir sobre totes aquestes qüestions.

En qualsevol cas li recomanem que busqui un assessorament jurídic de qualitat que asseguri els seus drets i li pugui orientar amb garanties sobre la decisió més adequada per a vostè i la seva família.

En Heura Advocades som advocats especialistes en dret de família. Ens encantaria posar els nostres coneixements i experiència a la seva disposició.

Contacti amb nosaltres »

Expliqui'ns el seu cas i l'ajudarem:

Últims articles:

Altres articles relacionats: